و اگر در آنچه بر تو نازل كرده‌ايم ترديد دارى، از آنها كه كتابهای پيش از تو را مى‌خوانند سؤال كن... ﴿سوره يونس: آیۀ ٩٤﴾

به پرسش و پاسخ از قرآن، انجیل و تورات خوش آمدید!

برای شرکت در پرسش و پاسخ ها از طریق گزینۀ عضویت در بالای سایت ثبت نام فرمایید. مطالعۀ قوانین سایت را فراموش ننمایید. با تشکر!

+3 امتیاز
قران و کتب من قبل پیرامون اختیار کردن بیش از یک همسر(به صورت همزمان) چه می فرمایند؟

هدف از این سوال فهم این موضوع است که چه سیری در این مورد طی شده است و در نهایت قرآن چه دستوری می دهد.
در خانواده و ازدواج بوسیله ی

1 پاسخ

+1 امتیاز

در تورات هیچ حکم صریحی پیرامون محدودیت ازواج یک مسلمان وجود ندارد. اما......اما در باب دوم صحيفۀ پیدایش می خوانیم:

از این سبب مرد پدر و مادرخود را ترک کرده، با زن خویش خواهد پیوست و یک تن خواهند بود (آیۀ 24 باب 2 پیدایش تورات)

توجه فرمایید که در آیۀ فوق اساس ازدواج، ازدواج با "یک زن" است که به هدف "یک تن" شدن (نه  چند تن شدن) مقرر شده است. 

در تورات در صحیفۀ تثنیه یهوه می فرماید که پادشاهی که بعدها در ارض مقدس منصوب می کنید:.. برای خود زنان بسیار نگیرد، مبادا دلش منحرف شود، و نقره و طلا برای خودبسیار زیاده نیندوزد. (آیۀ 17 باب 17 تثنیه تورات)

در کتاب اول پادشاهان باب 11 آیۀ 3 می خوانید که سلمیان هفتصد زن و سیصد {فلجش} یا همان ماملکت ایمانکم داشته است. اما در انتهای همین آیه می فرماید: ... و زنانش دل او را برگردانیدند (اول پادشاهان آیۀ 3 باب 11)

انجیل مقدس پیرامون ازدواج در صحیفۀ متی بخش مهمی دارد که نیاز است همۀ آنرا بخوانیم: 

پس فریسیان آمدند تا او را امتحان کنند وگفتند: «آیا جایز است مرد، زن خود را به هر علتی طلاق دهد؟»  او در جواب ایشان گفت: «مگرنخوانده‌اید که خالق در ابتدا ایشان را مرد و زن آفرید، و گفت از این جهت مرد، پدر و مادرخود را رها کرده، به زن خویش بپیوندد و هر دویک تن خواهند شد؟ بنابراین بعد از آن دونیستند بلکه یک تن هستند. پس آنچه را خداپیوست انسان جدا نسازد.» 
به وی گفتند: «پس از بهر‌چه موسی‌امر فرمود که زن را طلاقنامه دهند و جدا کنند؟»  ایشان را گفت: «موسی به‌سبب سنگدلی شما، شما را اجازت داد که زنان خود را طلاق دهید. لیکن از ابتدا چنین نبود. و به شما می‌گویم هر‌که زن خود را بغیر علت زناطلاق دهد و دیگری را نکاح کند، زانی است و هرکه زن مطلقه‌ای را نکاح کند، زنا کند.»  (آیات 3 تا 9 باب 19 صحیفه متی انجیل) .... ادامه آیات را هم بخوانید!

** به این ترتیب اگر چه تورات حکم محدود کننده ای پیرامون تعداد ازواج نداده است لیکن خط و سمت و سیاق خلقت انسان بر مبنای یک همسر بنا شده است.

در قرآن نیز هیچ حکمی به صراحت برای تعداد همسران حرمت ایجاد نکرده است و خود محمدنبی نیز دارای چند همسر است.

لازم به ذکر است که آیۀ 52 سوره احزاب گرفتن همسرانی بیش از این را برای شخص محمدنبی "من بعد" حرام می گرداند. همین آیۀ ماملکت ایمانکم را از این قاعده مستنثنا می شمارد. 

بوسیله ی
...