و اگر در آنچه بر تو نازل كرده‌ايم ترديد دارى، از آنها كه كتابهای پيش از تو را مى‌خوانند سؤال كن... ﴿سوره يونس: آیۀ ٩٤﴾
+2 امتیاز

اعداد 21:14

از این روست که در کتاب "جنگهای یهوه" گفته شده است:

«واهیب در سوفَه

و وادیهای اَرنون؛

15و سراشیبی‌وادیها

که تا مسکن عار گسترده است،

و بر سرحد موآب تکیه می‌زند.»

یوشع 10:13

"پس خورشید بازایستاد،

و ماه حرکت نکرد،

تا قوم از دشمنان خویش انتقام گرفتند.

مگر این در "کتاب یاشَر" مکتوب نیست که خورشید در میان آسمان بازایستاد و نزدیک به یک روز کامل برای پایین رفتن نشتافت؟ "

دوم سموئیل 1:18

"و فرمان داد آن را به مردم یهودا نیز تعلیم دهند؛ این مرثیه در کتاب یاشَر به ثبت رسیده است:"

 

آیا کتاب های "جنگ های یهوه" و "یاشر" گم شده است؟

در تورات و عهدعتیق بوسیله ی

1 پاسخ

0 امتیاز

خیر. 

تورات ناقص نیست.

منظور از ספר (سِفِر) در عبارت בספר מלחמת יהוה (در کتاب جنگ های یهوه) و היא כתובה על ספר הישר (آنطور که در کتاب راستان نوشته شده است)، مرقوم بودن و مکتوب شدن امر توسط یهوه الله است و به کتاب خاصی که گم شده باشد دلالت ندارد. 

این پرسش مثل آن است که کسی سوال کند که "کتاب سجین" و "کتاب علیین" یا "کتاب الابرار" ذکر شده در سوره مطففین گم شده و بعد استنتاج کند که قرآن نیز ناقص است! در حالیکه واژگانی چون کتاب و مرقوم در قرآن کریم به امر و فرمان مقرر شده از جانب الله دلالت دارد، نه به صفحات کاغذی که چیزی بر روی آن چاپ شده باشد. 

نکته دیگر اینکه کلمه "یاشر" به معنای راستان و فرد صالح است و اسم خاص نیست مانند کلمه هایاشار در آیه ذیل. فلذا کتاب یاشار به معنای کتاب ابرار یا صالحان است که در همان مفهوم طریقت مقرر شده برای ابرار و صالحان باید فهم شود: 

و آنچه درنظر خداوند راست (הישר) و نیکوست، به عمل آور تابرای تو نیکو شود..... آیه 18 از فصل ششم از صحیفه تثنیه تورات مقدس: 

آنچکه در کتاب دوم ساموئل و صحیفه یوشع نبی در مورد مرقوم بودن در کتاب یاشر گفته شده به "پیرامون و درباره صالحان" دلالت دارد. 

بوسیله ی
انچه که من خوندم این بود که محققین اهل کتاب هم گم شدن این کتب رو تایید کردند. به هر حال به نظرتون احترام میزارم. اما در خصوص کتب زیر چه؟
کتاب اول پادشاهان 11:41:
و بقیه امور سلیمان و هر چه کرد و حکمت او آیا آنها در کتاب اعمال سلیمان مکتوب نیست

کتاب اول تواریخ ایام 29:29:
اینک امور اول و آخر داود پادشاه در کتاب اعمال سموئیل رائی و کتاب ناتان نبی و کتاب اعمال جاد رائی با تمامی و سلطنت و جبروت او و روزگاری که بر روی و بر اسرائیل و بر جمیع ممالک آن مناطق گذشت نوشته شده است.

در کتاب دوم تواریخ ایام 9:29 هم به کتاب ناتان نبی و کتاب پیشگویی (نبوت؟) اخیای شیلونی و کتاب مکاشفه (رویا؟) یعدوی اشاره شده.

در کتاب اول ساموئیل 10:25 می خوانیم:
پس سموئیل رسوم سلطنت را به قوم بیان کرده در کتاب نوشت و آن را به حضور خداوند گذاشت. سموئیل هر کسی از تمامی قوم را به خانه اش روانه نمود..

در کتاب دوم تواریخ 20:34 به کتاب اعمال ییهو و کتاب تواریخ پادشاهان اسرائیل اشاره شده که این دو کتاب هم جز کتاب مقدس امروزی نیستند.
مجددا تکرار می کنم که کتاب به معنای آنچه مقرر شده و حوادث است و منظور از کتاب ناتان و کتاب ییهو و کتاب رسوم سلطنت ساموئل و سلیمان همان فرازهایی است که در عهدعتیق پیرامون ساموئل، ناتان، ییهو، سلیمان نگاشته شده است. این ها همگی فرازهایی است که در دل همدیگر قرار دارند و در مجموع بخش هایی از کتب پادشاهان و تواریخ را می سازند.
مانند صحف اولی و صحف ابراهیم که در قرآن ذکر شده و همگی در دل صحیفه پیدایش قرار دارند. برای این منظور در سایت جستجو کنید: صحف اولی.
کتاب اول پادشاهان 11:41:
و بقیه امور سلیمان و هر چه کرد و حکمت او آیا آنها در کتاب اعمال سلیمان مکتوب نیست
شما نگاه کنید، داره میگه "بقیه امور سلیمان و هر چه کرد" . خب این بقیه امورش تو کدوم کتاب چاپ شده؟ بر عکس من فکر می کنم مثلا قسمتی از داستان سلیمان که در قرآن اومده، در اون کتب بوده و گم شده.
شما وقتی به اصل "توانایی الله در حفاظت از کلام خودش" اعتقاد ندارید اگر ما اینجا هر بحثی بکنیم بی فایده است.
تعریف "توانایی الله در حفاظت از کلام خودش" از نظر من و شما متفاوت است. از بعضی نظراتتون استفاده کرده ام، اما اگر سوالی رو نمی تونید جواب بدید، لطفا بحث رو به بیراهه نکشونید. سوال واضحه، اگر جوابی دارید بفرمایید، اگر نه خیلی ساده بگویید نمی دانم تا اینکه توجیح کنید. با تشکر
نظر من یا شما ملاک نیست. نظر قرآن و تورات و انجیل ملاک است. اگر شما منتظرید که کسی از آسمان نازل شود و برای شما قسم بخورد که آنچکه از تورات و انجیل و قرآن در دست دارید، صحیح و معتبر است پس بنشینید و منتظر باشید. در غیراینصورت پاسخ های با استناد به کلام وحی را قبول کنید.
...