و اگر در آنچه بر تو نازل كرده‌ايم ترديد دارى، از آنها كه كتابهای پيش از تو را مى‌خوانند سؤال كن... ﴿سوره يونس: آیۀ ٩٤﴾
+3 امتیاز
در کتاب خروج 4 در آیات 24 و 25-26 ناگهان خداوند اراده میکند موسی یا پسرش را بکشد اما با کار صفوره پشیمان میشود، میخواستم معنای این کار و علت آن را لطفا توضیح دهید .
در تورات و عهدعتیق بوسیله ی

1 پاسخ

+1 امتیاز

قبل از نزول تورات، الله بر ابراهیم دستوری را نازل فرمود که همه تسلیم شدگان در برابر خدای ابراهیم موظف به اجرای آن بودند:

هر پسر هشت روزه از شما مختون شود (صحیفه پیدایش فصل 17 آیه 12)

در آیه ای دیگر می خوانیم که ابراهیم نسبت به انجام این دستور پروردگار تاکید داشت:

و ابراهیم پسر خود اسحاق را، چون هشت روزه بود، مختون ساخت، چنانکه خدا او را امر فرموده بود (صحیفه پیدایش فصل 21 آیه 4)

حال به آیات کتاب خروج که فرمودید دقت کنید:

 و واقع شد در بین راه که خداوند در منزل بدو برخورده، قصد قتل وی نمود. 25 آنگاه صفوره سنگی تیز گرفته، غلفه پسر خود را ختنه کرد و نزد پای وی انداخته، گفت: «تو مرا شوهرخون هستی.» 26 پس او وی را رها کرد، آنگاه (صفوره ) گفت: «شوهر خون هستی، » به‌سبب ختنه (تورات صحیفه خروج فصل 4 آیات 24 تا 26)

بنابراین مشخص می شود که علت عصبانیت پروردگار از موسی اهمال کاری موسی در مختون ساختن (یعنی ختنه کردن) پسرش بوده است که با پادرمیانی صفورا و ختنه کردن فرزند، موسی از غضب الهی در امان می ماند. برای همین صفورا به موسی می گوید: "بخاطر ختنه".

بوسیله ی
...