و اگر در آنچه بر تو نازل كرده‌ايم ترديد دارى، از آنها كه كتابهای پيش از تو را مى‌خوانند سؤال كن... ﴿سوره يونس: آیۀ ٩٤﴾
+2 امتیاز

مسیحیان میگویند :

" ما سه خدا را نمی‌‌پرستيم، بلکه يک خدای واحد را که از پدر و پسر و روح‌القدس تشکيل شده است. اين سه شخصيت الهی، در ماهيت و ذات کاملاً با يکديگر همانند و در قدرت و جلال کاملاً با هم برابر هستند."

آیا انجیل این اعتقاد را که همان "تثلیث" است ، تایید میکند ؟

در انجیل بوسیله ی

1 پاسخ

+1 امتیاز
در انجیل آیاتی وجود دارد که بطور واضح ، ذات عیسی را از ذات خداوند و روح القدس جدا میسازد.

صحیفه لوقا باب 12
و هر كه سخني بر خلاف پسر انسان گويد، آمرزيده شود. اما هر كه به روح القدس كفر گويد آمرزيده نخواهد شد.

صحیفه متی باب 19
16 ناگاه شخصي آمده، وي را گفت: اي استاد نيكو، چه عمل نيكو كنم تا حيات جاوداني يابم؟
17 وي را گفت: از چه سبب مرا نيكو گفتي و حال آنكه كسي نيكو نيست جز خدای واحد

صحیفه متی باب 24
35 آسمان و زمين زايل خواهد شد، ليكن سخنان من هرگز زايل نخواهد شد.
36 اما از آن روز و ساعت هيچ كس اطلّاع ندارد، حتی ملائكه آسمان جز پدر من و بس.

صحیفه متی باب 20
23 ايشان را گفت: البّته از كاسة من خواهيد نوشيد و تعميدي را كه من مي يابم، خواهيد يافت. ليكن نشستن به دست راست و چپ من، از آن من نيست كه بدهم، مگر به كساني كه از جانب پدرم براي ايشان مهیا شده است.

همانطور که مشاهده شد آیات انجیل بطور مبین و روشن "تثلیث" را رد میکند.
بوسیله ی
صدق الله
...