و اگر در آنچه بر تو نازل كرده‌ايم ترديد دارى، از آنها كه كتابهای پيش از تو را مى‌خوانند سؤال كن... ﴿سوره يونس: آیۀ ٩٤﴾
+3 امتیاز

درکتاب پیدایش فصل 17 ایه 20 اشاره شده است که ازنسل اسماعیل 12 رئیس و سر کرده به وجود خواهد امد . منظور از این افراد چه کسانی هستند ؟

و اما در خصوص اسماعیل، تو را اجابت فرمودم. اینک او را برکت داده، بارور گردانم، و او را بسیار کثیر گردانم. دوازده رئیس از وی پدید آیند، و امتی عظیم ازوی بوجود آورم (تورات صحیفه پیدایش فصل 17 آیه 20)

در تورات و عهدعتیق بوسیله ی

1 پاسخ

0 امتیاز

آیات فصل 25 از صحیفه پیدایش تورات مقدس به این دوازده امیر یا رئیس و محل زندگی ایشان به صراحت اشاره فرموده است:

این است پیدایش اسماعیل بن ابراهیم، که هاجر مصری، کنیز ساره، برای ابراهیم زایید. 13 و این است نامهای پسران اسماعیل، موافق اسمهای ایشان به حسب پیدایش ایشان. نخست زاده اسماعیل، نبایوت، و قیدار و ادبیل ومبسام. 14 و مشماع و دومه و مسا 15 و حدار وتیما و یطور و نافیش و قدمه. 16 اینانند پسران اسماعیل، و این است نامهای ایشان در بلدان وحله های ایشان، دوازده امیر، حسب قبایل ایشان. 17 و مدت زندگانی اسماعیل، صد و سی و هفت سال بود، که جان را سپرده، بمرد. و به قوم خود ملحق گشت. 18 و ایشان از حویله تا شور، که مقابل مصر، به سمت آشور واقع است، ساکن بودند. و نصیب او در مقابل همه برادران او افتاد. (تورات صحیفه پیدایش فصل 25 آیات 12 الی 18)

 

بوسیله ی
...