و اگر در آنچه بر تو نازل كرده‌ايم ترديد دارى، از آنها كه كتابهای پيش از تو را مى‌خوانند سؤال كن... ﴿سوره يونس: آیۀ ٩٤﴾

به پرسش و پاسخ از قرآن، انجیل و تورات خوش آمدید!

برای شرکت در پرسش و پاسخ ها از طریق گزینۀ عضویت در بالای سایت ثبت نام فرمایید. مطالعۀ قوانین سایت را فراموش ننمایید. با تشکر!

طبق کتب مقدس آیا احضار روح وجود دارد؟

+3 امتیاز

سلام
در کتاب اول سموعیل صراحتا به احضارروح سموعیل نبی توسط زن جادوگر اشاره شده است:
اول سموعیل فصل ۲۸:
۱۱ زن پرسید: «چه کسی را می خواهی که برایت بیاورم؟» او جواب داد: «سموئیل را.»
۱۲ وقتی آن زن سموئیل را دید با آواز بلند فریاد کشید و به شائول گفت: «برای چه مرا فریب دادی؟ تو شائول هستی.»
۱۳ پادشاه به او گفت: «چه را می بینی؟» زن گفت: «روحی را می بینم که از زمین بیرون می آید.»
۱۴ شائول پرسید: «چه شکل دارد؟» زن جواب داد: «مرد پیری را می بینم که ردای پوشیده است.» آنگاه شائول دانست که او سموئیل است. پس رو بزمین خم شد و تعظیم کرد.
۱۵ سموئیل به شائول گفت: «چرا آسایش مرا برهم زدی و مرا به اینجا آوردی؟» شائول گفت: «مشکل بزرگی دارم، زیرا فلسطینی ها به جنگ من آمده اند. خداوند مرا ترک کرده است و دیگر به سوالهای من جواب نمی دهد ـ نه بواسطۀ انبیاء و نه در خواب. بنابران، ترا خواستم تا به من بگوئی که چه چاره کنم.»


همچنین درآیاتی دیگر از تورات و صحف انبیا میبینیم که خداوند به احضار روح اشاره میکند:
لاویان ۶:۲۰
۶ اگر شخصی از ارواح مردگان و جادوگران کمک طلب کند، گناهکار است و من بر ضد او بر می خیزم و از بین قوم طردش می کنم.
تثنیه۱۱:۱۸
 مثل آن ها از سحر و جادو کار نگیرید و از ارواح مردگان و اجنه مشوره نخواهید.
اشعیا۳:۱۹
۳ روحیۀ شان را تغییر می دهم و نقشه های شان را خنثی می سازم. آن ها برای کمک به بتها متوسل می شوند، از فالبینان و جادوگران و ارواح مردگان مشوره می خواهند.


آیا میتوان با ارواح مردگان ارتباط برقرار کرد؟
یعنی روح وجوددارد؟ و تحت شرایطی مردگان با دنیای زندگان درارتباطند ؟؟یا اینکه رابطه آنها بطورکل با دنیا قطع میباشد؟؟

سوال شده آبان 28, 1396 در شبهات و صحت متن مقدس بوسیله ی saeid (7,400 امتیاز)
ویرایش شده آبان 28, 1396 بوسیله ی saeid

1 پاسخ

+3 امتیاز

در خصوص آیات کتاب اول ساموئل

اول اینکه کلمه مربوطه در آیات کتاب ساموئیل "روح" نیست. لطفا به متن آیه توجه فرمایید:

ויאמר לה המלך אל תיראי כי מה ראית ותאמר האשה אל שאול אלהים ראיתי עלים מן הארץ  (آیه 13 فصل 28 کتاب اول ساموئل)

عبارت אלהים ראיתי (الوهیم رایتی) در آیه یعنی "صاحب قدرتی را می بینم". کلمه الوهیم در جای جای تورات بکار رفته و این که مترجم آنرا به روح ترجمه کرده صد در صد غلط و از برداشت شخصی بدلیل مواجهه با کانتکست جادوگری است. آنچکه مشخص است این است که جادوگر در یک رویا بسر می برد و آنچه که در این خیال می بیند را برای شائول یا همان طالوت بیان میکند. ولی اینکه این آیات اثبات میکند که "روح" (به آن تعبیری که امروز مصطلح است) وجود دارد صد در صد رد است، چرا که مطابق تورات و قرآن تنها "نفس" وجود دارد و با مرگ انسان، این نفس است که گرفته می شود، نه چیزی به اسم روح و اشباح!

 

در خصوص صحیفه لاویان 20:6 از تورات

لطفا به متن آیه توجه فرمایید:

והנפש אשר תפנה אל האבת ואל הידענים לזנות אחריהם ונתתי את פני בנפש ההוא והכרתי אתו מקרב עמו (تورات صحیفه لاویان فصل 20 آیه 6)

عبارت תפנה אל האבת (تفنه ال هاابت) به معنای "روی نمودن به سمت واسطه هاست" اما ترجمه فارسی آنرا ارواح مردگان برگردان کرده اند که این ترجمه نیز صحیح و دقیق نیست. در ادامه آیه فرموده ואל הידענים לזנות אחריהם (وال هایدعونیم لزنوت اخریهم) که آن نیز به "روی نمودن سمت صداکنندگان و زنا نمودن در پی ایشان" دلالت دارد. بعبارت ساده، تورات کسانی را که با واسطه از خداوند مسالت می کنند و غیرالله را صدا می زنند (یدعونیم) زنا کار خطاب کرده است. جالب اینجاست که مترجم آنرا جادوگر ترجمه کرده است.

 

در خصوص آیه صحیفه تثنیه

به متن آیه دقت بفرمایید:

וחבר חבר ושאל אוב וידעני ודרש אל המתים (تورات صحیفه تثنیه فصل 18 آیه 11)

وخبر خبر وشال اوب ویدعونی ودرش ال هاموتیم

عبارت پایانی آیه ודרש אל המתים (ودرش ال هاموتیم) به معنای تحت الفظی درخواست نمودن از مردگان است. تورات فرموده که اگر کسی از مردگان درخواست کند کشته شود. اما مترجم آنرا به "اجنه" ترجمه نموده اند. عبارت میانی ושאל אוב (وشال اوب) به معنای سوال نمودن از واسطه هاست اما مترجم آنرا به جادوگر ترجمه کرده است. عبارت ابتدایی וחבר חבר (وخبر خبر) به معنای تحت اللفظی خبرگیرنده از خبرآور است اما آنرا نیز به ساحر ترجمه کرده اند. بدین ترتیب ترجمه آیه از قرار زیر است:

و خبرگیرنده از خبرآور و سوال کننده از واسطه و صداکننده مردگان (همه اینها باید از بین اسرائیل کشته شوند)

 

در خصوص آیه صحیفه اشعیاء

به متن آیه 3 از فصل 19 صحیفه اشعیاء توجه فرمایید:

ונבקה רוח מצרים בקרבו ועצתו אבלע ודרשו אל האלילים ואל האטים ואל האבות ואל הידענים (صحیفه اشعیاء فصل 19 آیه 3)

عبارت ואל האטים (وال هااطیم) به عملکرد کسانیکه چیزی را به صدا در می آورند دلالت دارد و بنظر میرسد که همان شعبده باز یا بقول ترجمه فالبین است. عبارت ואל האבות (و ال هاابوت) به معنای روی کردن به سوی واسطه هاست اما مترجم آنرا به جادوگران ترجمه نموده است. عبارت ואל הידענים (وال هایدعونیم) به معنای "و سمت صداکنندگان" است اما مترجم در این آیه آنرا ارواح مردگان برگردان کرده است که نه تنها نادرست است بلکه صد در صد با ترجمه های قبلی خود او نیز در تناقض است.

 

نتیجه

1) در تورات و انجیل و قرآن واژه روح در هیچ آیه ای خطاب به چیزی که شبیه شبح یا ارواح باشد بکار نرفته است.

2) اینکه آیا می توان با مردگان در تماس بود یا خیر، محل بحث بسیاری بوده اما مهم اینجاست که به دستور پروردگار توسل به غیر الله و درخواست نمودن و سوال کردن از مردگان یا روی نمودن به افرادی که چنین ادعاهایی دارند به هر نحوی خلاف حکم پروردگار است.

داستان شائول و زن فالگیر به ما می آموزد که اگر شائول به الله توکل میکرد و از کارهای خود توبه می نمود، بواسطه ارتباط با الله و انجام احکام و فرایض او می توانست آینده دیگری را برای خود بسازد و سرنوشت ش کاملا تغییر میکرد. اما او نه اهل توبه و بازگشت بود نه اهل تمسک به دستورات تورات. از اینرو در نهایت عجز و ناتوانی کشته شد.

پاسخ داده شده آبان 30, 1396 بوسیله ی admin (96,860 امتیاز)
باتشکراز پاسخ جامع تان،
فقط درخصوص مکالمه بین سموئیل و شائول چه میتوان گفت؟ درآیه ۱۵ ام به بعد فصل ۲۸ اول سموئیل ، به گفته کتاب ، مکالمه ای بین شائول و سموئیل مرده صورت میگیرد.
...