و اگر در آنچه بر تو نازل كرده‌ايم ترديد دارى، از آنها كه كتابهای پيش از تو را مى‌خوانند سؤال كن... ﴿سوره يونس: آیۀ ٩٤﴾
+4 امتیاز
آیا در تورات مقدس نوشته شده که یعقوب با خداوند کشتی گرفته است؟
در تورات و عهدعتیق بوسیله ی

3 پاسخ

+4 امتیاز

خیر. 

تورات می فرماید: و یعقوب تنها ماند و مردی با وی تا طلوع فجر کشتی می‌گرفت (آیۀ 24 باب 32 از صحیفۀ پیدایش تورات)

اگر آیات قبل و بعد را بدقت مطالعه کنید متوجه می شوید که این مرد یکی از فرشتگان فرستاده شده از سوی الله بسوی یعقوب بوده است.  همانطور که فرشتۀ فرستاده شده بسوی مریم در قرآن ﴿مريم: ١٧﴾ نیز به تمثیل یک انسان بر مریم ظاهر شد و خبر تولد مسیح ابن مریم را داد. 

 

بوسیله ی
+3 امتیاز
با توجه به آیات قبل می بینیم که یعقوب مدام در حال فرار از عیسو بود و مدام از ملاقات با عیسو احساس خطر میکرد. روزی که عیسو به سمت یعقوب در حال حرکت بود ، خداوند توسط مردی یعقوب را تا طلوع فجر زمین گیر میکند تا عیسو به یعقوب برسد و یعقوب بفهمد نیازی به فرار نیست .
بوسیله ی
+2 امتیاز

بسم الله الرحمن الرحیم.

سلام.

در آیه 29 اینگونه فرموده است:

۲۹ و یعقوب‌ از او سؤال‌ كرده‌، گفت‌: «مرا از نام‌ خود آگاه‌ ساز.» گفت‌: «چرا اسم‌ مرا می‌پرسی‌؟» و او را در آنجا بركت‌ داد. ۳۰ و یعقوب‌ آن‌ مكان‌ را «فِنیئیل‌» نامیده‌، (گفت‌:) «زیرا خدا را روبرو دیدم‌ و جانم‌ رستگار شد.»

واژۀ خدا که در ترجمه فارسی آیات اول فصل 6 صحیفه پیدایش قرار دارد با دقت در آیات متعدد تورات آشکار می شود که الوهیم אלוהים معانی متفاوتی را داراست و نمی توان آنرا در هر آیه ای به مانند آیات فوق به خدا برگردان نمود:


1)در صحیفه خروج الله موسی را نسبت به هارون الوهیم قرار می دهد:
و او برای تو به قوم سخن خواهد گفت، و او مر تو را به‌جای زبان خواهد بود، و تو او را به‌جای خدا (الهیم) خواهی بود. و این عصا را به‌دست خود بگیر که به آن آیات را ظاهر سازی (تورات صحیفه خروج 4:16 و 4:17)


که واژۀ الوهیم در این آیه به معنای اولی و صاحب قدرت بودن موسی نسبت به هارون است (نه خدا بودن موسی!).


2) خدایان مصر با واژۀ الوهیم مورد استناد قرار گرفته اند:
و در آن شب از زمین مصر عبور خواهم کرد، و همه نخست زادگان زمین مصر را از انسان وبهایم خواهم زد، و بر تمامی خدایان (الوهیم) مصر داوری خواهم کرد. من یهوه هستم (تورات صحیفه خروج فصل 12 آیه 12)


واژۀ الوهیم در آیه فوق به جمع خدا (خدایان) مصری اشارت دارد.


3) زن جادوگر در رویای خود ساموئل را بصورت الوهیم توصیف می کند:


پادشاه وی را گفت: «مترس! چه دیدی؟» آن زن در جواب شاول گفت: «خدایی (الوهیم) را می‌بینم که از زمین بر می‌آید وی را گفت: «صورت او چگونه است؟» زن گفت: «مردی پیر بر می‌آید و به ردایی ملبس است.» پس شاول دانست که سموئیل است و روبه زمین خم شده، تعظیم کرد. (اول ساموئل فصل 28 آیه 13الی 15)


واژۀ الوهیم در آیه فوق به صاحب قدرت و هر چیز قدرتمند دلالت دارد.

4)توصیف مزامیز از فرشتگان:

او را از فرشتگان اندکی کمتر ساختی و تاج جلال و اکرام را بر سر او گذاردی (مزامیر فصل 8 آیه 5)


نتیجه: واژۀ الوهیم را نمی توان در هر آیه ای به خدا در معنای الله ترجمه نمود.و ترجمه ی صحیح این آیه مطابق آیات قبل فرشته الهی هست نه صاحب قدرتی مانند الله تعالی...

بوسیله ی
ممنون و تشکر
باسلام
اگر به صحیفه هوشع نبی باب12آیات4و5نگاه کنیم:۴با فرشته مجاهده نموده، غالب آمد. گریان شده، نزد وی تضرع نمود. دربیت ئیل او را یافت و در آنجا با ما تکلم نمود.۵اما خداوند، خدای لشکرهاست و یادگاری او یهوه است.
مشخص هست یعقوب نبی با فرشته ای به شکل انسان کُشتی گرفته و نه خدا.
ممنون همینطور است
...