و اگر در آنچه بر تو نازل كرده‌ايم ترديد دارى، از آنها كه كتابهای پيش از تو را مى‌خوانند سؤال كن... ﴿سوره يونس: آیۀ ٩٤﴾
+2 امتیاز

سلام

معنی یمین درآیه زیر چیست؟ 

فراغ علیهم ضربا بالیمین    ۹۳صافات

باقدرت (محکم) ضربه ای به آنها وارد کرد.

در معنی کلمات بوسیله ی
ویرایش شده بوسیله ی

1 پاسخ

+1 امتیاز

کلمه ימין (یمین) در لسان تورات هم به معنای "جنوب" است و هم به معنای "راست". سبب آن است که اگر هر فردی رو به جهت طلوع آفتاب که جهت مبنا در لسان وحی است بایستد، جهت جنوب در جانب دست راست او قرار میگیرد و بدین ترتیب دست راست و جنوب با هم منطبق میگردند:

הלא כל הארץ לפניך הפרד נא מעלי אם השמאל ואימנה ואם הימין ואשמאילה 

مگر تمام زمین پیش روی تو نیست؟ ملتمس اینکه از من جداشوی. اگر به‌جانب چپ روی، من بسوی راست خواهم رفت و اگر بطرف راست روی، من به‌جانب چپ خواهم رفت.» (تورات صحیفه پیدایش فصل 13 آیه 9)

 

ויעלו זפים אל שאול הגבעתה לאמר הלוא דוד מסתתר עמנו במצדות בחרשה בגבעת החכילה אשר מימין הישימון

و زیفیان نزد شاول به جبعه آمده، گفتند: «آیا داود در ملاذهای جنگل در کوه حخیله که به طرف جنوب بیابان است، خود را نزد ما پنهان نکرده است؟ (صحیفه اول سموئیل فصل 23 آیه 19)

ریشه کلمه یمین از ترکیب "یم" می آید که در لسان وحی به "دریا" همچنین "غرب" ترجمه شده است. سبب آن است که در لسان وحی دریا "یم" در جانب غربی سرزمین مقدس قرار داشته و اشاره به یم در ادبیات لسان وحی، اشاره به دریای مشرف به سرزمین مقدس (همان دریای مدیترانه امروز) دارد که در جهت غرب واقع شده است.

כל אלה חברו אל עמק השדים הוא ים המלח

 این همه در وادی سدیم که بحرالملح باشد، با هم پیوستند (تورات صحیفه پیدایش فصل 14 آیه 3)

ויעתק משם ההרה מקדם לבית אל ויט אהלה‪q‬ בית אל מים והעי מקדם ויבן שם מזבח ליהוה ויקרא בשם יהוה

 پس، ازآنجا به کوهی که به شرقی بیت ئیل است، کوچ کرده، خیمه خود را برپا نمود. و بیت ئیل بطرف غربی و عای بطرف شرقی آن بود. و در آنجامذبحی برای خداوند بنا نمود و نام یهوه را خواند (تورات صحیفه پیدایش فصل 12 آیه 8)

بنابراین از ریشه کلمه "یم" لغات ذیل حسب عملکرد و کارکرد ناشی میگردند:

یم : دریا

یم: جهت غرب

یمین: جنوب

یمین: جهت راست

یمین در قرآن

کارکرد این کلمه در آیه 93 سوره صافات که به "قدرت" ترجمه شده نیز از کارکرد ریشه "یم" که در ریشه به پرنیرو دلالت دارد منتج شده است. 

بوسیله ی
...