و اگر در آنچه بر تو نازل كرده‌ايم ترديد دارى، از آنها كه كتابهای پيش از تو را مى‌خوانند سؤال كن... ﴿سوره يونس: آیۀ ٩٤﴾
+1 امتیاز

با توجه به آیات قبل وبعد آیه زیر

انشقاق:14
إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ 

 

معنی کلمه مورد نظر چیست؟

در معنی کلمات بوسیله ی

1 پاسخ

+1 امتیاز
با توجه به معنی حور که فردمختص شده و مخصوص میباشد وبا توجه به آیات قبل ازاین آیه که نشان میدهد محوریت بحث حول انسان خطاکار درقیامت میچرخد میشود نتیجه گرفت که ترجمه آیه ۱۴به شکل زیر میباشد:

انشقاق:14
إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ

براستی اوگمان میکرد که دیده نمیشود؟ ( خاص و زیر ذره بین الله نیست؟)

موید این برداشت هم آیه بعدی یعنی آیه ۱۵میباشد که فرموده:

انشقاق:15
بَلَى إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا
آري ومسلماً خداوندش به او بس بينا بوده است.

مشاهده میشود که آیه ۱۵هم تاکید کرده که انسان زیر ذره بین الله است.(اگر فردی برای ما مخصوص وخاص باشد همواره زیر ذره بین ماست .)
بوسیله ی
...