و اگر در آنچه بر تو نازل كرده‌ايم ترديد دارى، از آنها كه كتابهای پيش از تو را مى‌خوانند سؤال كن... ﴿سوره يونس: آیۀ ٩٤﴾
+3 امتیاز
شهر حبرون و اهمیت آن در تورات و صحف عهدعتیق چیست؟
در تورات و عهدعتیق بوسیله ی

1 پاسخ

+3 امتیاز

اهمیت شهر حبرون

ابراهیم مذبحی را در حبرون می سازد:

و ابرام خیمه خودرا نقل کرده، روانه شد و در بلوطستان ممری که در حبرون است، ساکن گردید، و در آنجا مذبحی برای یهوه بنا نهاد (پیدایش 13:18)

نام دیگر حبرون، قریه اربع یا وادی ممری است:

ساره در قریه اربع، که حبرون باشد، درزمین کنعان مرد. و ابراهیم آمد تا برای ساره ماتم و گریه کند (پیدایش 23:2)

و قبل از آن نام حبرون، قریه اربع بود که او در میان عناقیان مرد بزرگ ترین بود. پس زمین از جنگ آرام گرفت (صحیفه یوشع 14:15)

و ابرام خیمه خودرا نقل کرده، روانه شد و در بلوطستان ممری که در حبرون است، ساکن گردید، و در آنجا مذبحی برای یهوه بنا نهاد (پیدایش 13:18)

ابراهیم ساره را در حبرون دفن می کند:

ازآن پس، ابراهیم، زوجه خود، ساره را در مغاره صحرای مکفیله، در مقابل ممری، که حبرون باشد، در زمین کنعان دفن کرد و آن صحرا، بامغاره‌ای که در آن است، از جانب بنی حت، به ملکیت ابراهیم، به جهت قبر مقرر شد (پیدایش 23:19 و 23:20)

اسحاق در حبرون می زیست و آنجا دفن شد:

و یعقوب نزد پدر خود، اسحاق، در ممری آمد، به قریه اربع که حبرون باشد، جایی که ابراهیم و اسحاق غربت گزیدند. 28 و عمراسحاق صد و هشتاد سال بود. 29 و اسحاق جان سپرد و مرد، و پیر و سالخورده به قوم خویش پیوست. و پسرانش عیسو و یعقوب او را دفن کردند (پیدایش 35:27 تا 35:29)

یعقوب و پسرانش و یوسف در حبرون می زیستند:

او راگفت: «الان برو و سلامتی برادران و سلامتی گله را ببین و نزد من خبر بیاور.» و او را از وادی حبرون فرستاد، و به شکیم آمد (پیدایش 37:14)

یعقوب در حبرون دفن شد:

و پسرانش، او را به زمین کنعان بردند. و او را در مغاره صحرای مکفیله، که ابراهیم با آن صحرا از عفرون حتی برای ملکیت مقبره خریده بود، در مقابل ممری دفن کردند (پیدایش 50:13)

خداوند حبرون را شهر ملجاء می گرداند:

پس قادش را در جلیل در کوهستان نفتالی وشکیم را در کوهستان افرایم و قریه اربع را که درحبرون باشد در کوهستان یهودا، تقدیس نمودند (صحیفه یوشع 20:7)

خداوند حبرون را مقر اول حکومت داود تعیین می نماید:

وداود کسانی را که با او بودند با خاندان هر یکی برد، و در شهرهای حبرون ساکن شدند. 4 و مردان یهودا آمده، داود را در آنجا مسح کردند، تا برخاندان یهودا پادشاه شود (صحیفه دوم ساموئل 2:3 و 2:4)

داود 7 سال از مقر حبرون بر بنی یهودا سلطنت میکند:

و عدد ایامی که داود در حبرون برخاندان یهودا سلطنت نمود هفت سال و شش ماه بود (صحیفه دوم ساموئل 2:11)

بوسیله ی
...