و اگر در آنچه بر تو نازل كرده‌ايم ترديد دارى، از آنها كه كتابهای پيش از تو را مى‌خوانند سؤال كن... ﴿سوره يونس: آیۀ ٩٤﴾
+4 امتیاز
آیا در آیات تورات و انجیل به صلات یا نماز اشاره شده است؟
در میان متنی (چند کتاب) بوسیله ی

1 پاسخ

+4 امتیاز

اولین اشاره مشخص به صلات یومیه یا نمازهایی که در هر روز بصورت روتین برگزار می شود در آیه ای از کتاب تورات صحیفه پیدایش آمده است:

و هنگام شام، اسحاق برای تفکر به صحرا بیرون رفت، و چون نظر بالا کرد، دید که شتران می‌آیند (تورات صحیفه پیدایش فصل 24 آیه 63)

نمونه واضح تر اشاره به نماز یومیه، در آیات صحیفه دانیال بیان شده است:

 اما چون دانیال دانست که نوشته امضا شده است به خانه خود درآمد و پنجره های بالاخانه خود را به سمت اورشلیم باز نموده، هر روز سه مرتبه زانو می‌زد و دعا می‌نمود و چنانکه قبل ازآن عادت می‌داشت نزد خدای خویش دعامی کرد و تسبیح می‌خواند. 12 پس آن اشخاص جمع شده، دانیال را یافتند که نزد خدای خودمسالت و تضرع می‌نماید (صحیفه دانیال فصل 6 آیات 11 و 12)

همانطور که از آیات فوق مشخص است، نماز یومیه و صلات دانیال به سمت قبله مسجدالاقصی در اورشلیم اقامه می شد که روزی سه بار و به صورت روتین بوده است. 

در انجیل نیز به نمونه ای از اقامه صلات فجر توسط مسیح اشاره شده است: 

بامدادان قبل از صبح برخاسته، بیرون رفت و به ویرانه‌ای رسیده، در آنجا به دعا مشغول شد. 36 و شمعون و رفقایش در‌پی او شتافتند. 37 چون او را دریافتند، گفتند: «همه تو را می طلبند.» (انجیل صحیفه مرقس فصل 1 آیات 35 تا 37)

نتیجه

بررسی آیات تورات و انجیل نشان می دهد که مقوله نمازهای یومیه، در تورات و انجیل نیز مورد تاکید واقع شده است. لازم به ذکر است که این تاکیدات با افعال مختلف و در صحیفه های گوناگون بیان شده که بررسی همه آنها نیازمند تحقیقی مبسوط تر است. آنچکه در این مجال آمد صرفا انتخابی از برخی صحیفه ها جهت ارائه ادله وجود و تاکید نماز و صلات در آیات تورات و انجیل و صحف انبیاء می باشد. 

بوسیله ی
...