و اگر در آنچه بر تو نازل كرده‌ايم ترديد دارى، از آنها كه كتابهای پيش از تو را مى‌خوانند سؤال كن... ﴿سوره يونس: آیۀ ٩٤﴾
+1 امتیاز
موقعیت جغرافیایی امروز فاران طبق تورات مقدس کجاست؟
در شبهات و صحت متن مقدس بوسیله ی

1 پاسخ

+2 امتیاز
 
بهترین پاسخ

در آیات فصل 33 صحیفه اعداد تورات مقدس، خداوند به محل های توقف بنی اسرائیل از مبداء حرکت (یعنی رعمسیس مصر) تا سرحد ادوم اشاره فرموده است:

و بنی‌اسرائیل از رعمسیس کوچ کرده، درسکوت فرود آمدند. 6 و از سکوت کوچ کرده، درایتام که به کنار بیابان است، فرود آمدند. 7 و ازایتام کوچ کرده، به سوی فم الحیروت که در مقابل بعل صفون است، برگشتند، و پیش مجدل فرودآمدند. 8 و از مقابل حیروت کوچ کرده، از میان دریا به بیابان عبور کردند و در بیابان ایتام سفر سه روزه کرده، در ماره فرود آمدند. 9 و از ماره کوچ کرده، به ایلیم رسیدند و در ایلیم دوازده چشمه آب و هفتاد درخت خرما بود، و در آنجا فرودآمدند. 10 و از ایلیم کوچ کرده، نزد بحر قلزم فرود آمدند. 11 و از بحر قلزم کوچ کرده، در بیابان سین فرود آمدند. 12 و از بیابان سین کوچ کرده، دردفقه فرود آمدند. 13 و از دفقه کوچ کرده، درالوش فرود آمدند. 14 و از الوش کوچ کرده، دررفیدیم فرود آمدند و در آنجا آب نبود که قوم بنوشند. 15 و از رفیدیم کوچ کرده، در بیابان سینافرود آمدند. 16 و از بیابان سینا کوچ کرده، درقبروت هتاوه فرود آمدند. 17 و از قبروت هتاوه کوچ کرده، در حصیروت فرود آمدند. 18 و از حصیروت کوچ کرده، در رتمه فرود آمدند. 19 واز رتمه کوچ کرده، و در رمون فارص فرود آمدند. 20 و از رمون فارص کوچ کرده، در لبنه فرودآمدند. 21 و از لبنه کوچ کرده، در رسه فرودآمدند. 22 و از رسه کوچ کرده، در قهیلاته فرودآمدند. 23 و از قهیلاته کوچ کرده، در جبل شافر فرود آمدند. 24 و از جبل شافر کوچ کرده، درحراده فرود آمدند. 25 و از حراده کوچ کرده، درمقهیلوت فرود آمدند. 26 و از مقهیلوت کوچ کرده، در تاحت فرود آمدند. 27 و از تاحت کوچ کرده، در تارح فرود آمدند. 28 و از تارح کوچ کرده، در متقه فرود آمدند. 29 و از متقه کوچ کرده، در حشمونه فرود آمدند. 30 و از حشمونه کوچ کرده، در مسیروت فرود آمدند. 31 و از مسیروت کوچ کرده، در بنی یعقان فرود آمدند. 32 و ازبنی یعقان کوچ کرده، در حورالجدجاد فرودآمدند. 33 و از حورالجدجاد کوچ کرده، دریطبات فرود آمدند. 34 و از یطبات کوچ کرده، درعبرونه فرود آمدند. 35 و از عبرونه کوچ کرده، درعصیون جابر فرود آمدند. 36 و از عصیون جابرکوچ کرده، در بیابان صین که قادش باشد، فرودآمدند. 37 و از قادش کوچ کرده، در جبل هور درسرحد زمین ادوم فرود آمدند (تورات صحیفه اعداد فصل 33)

با دقت در این محل های توقف و مقایسه آن با آیات تورات، مکان فاران مشخص می شود:

و بعد از آن، قوم از حضیروت کوچ کرده، در صحرای فاران اردو زدند (تورات صحیفه اعداد فصل 12 آیه 16)

بنابر آیات فوق، فاران نام صحرایی است که بنی اسرائیل پس از عزیمت از حضیروت بدان وارد شده اند. به عبارت دیگر، صحرای فاران بین حضیروت و رتمه واقع شده است. اما برای یافتن مکان حضیروت و رتمه کافیست به صحیفه تثنیه مراجعه کنیم:

این است سخنانی که موسی به آنطرف اردن، در بیابان عربه مقابل سوف، در میان فاران و توفل و لابان و حضیروت و دی ذهب باتمامی اسرائیل گفت (تورات صحیفه تثنیه فصل 1 آیه 1)

بنابر آیه فوق از تثنیه مشخص می گردد که فاران و حضیروت در آنطرف رود اردن (مقابل سرزمین مقدس) قرار داشته اند.

نتیجه:

صحرای فاران، نام وادی است که بین حضیروت و رتمه واقع شده و مطابق صحیفه تثنیه از تورات این مکان ها جایی در آنطرف رود اردن یعنی مقابل سرزمین مقدس قرار داشته است. امروزه این محل ها جزوی از سرزمین سیاسی اردن امروز می باشند.  بنابراین، تورات صریحا جغرافیای فاران را مشخص نموده است. 

نکته تاریخی: این تئوری که فاران همان حجاز یا بخشی از حجاز است توسط یک تئوریسین اسرائیلی بنام پروفسور حسیب شحاده! در سال 1989 طرح شده است. او این ادعا را ذیل کتابی که بر "تورات قوم سامری!!" نوشته است مطرح کرده است. مشخص نیست چرا ادعای چنین فردی معلوم الحال که ذیل کتابی که ضد تورات است نوشته شده، توسط مذهبیون ما تکرار می شود؟!

 

بوسیله ی
انتخاب شده بوسیله ی
دقیق و مستند .خیلی ممنون
...