و اگر در آنچه بر تو نازل كرده‌ايم ترديد دارى، از آنها كه كتابهای پيش از تو را مى‌خوانند سؤال كن... ﴿سوره يونس: آیۀ ٩٤﴾
+1 امتیاز
مسجدالاقصی کجاست و در کدام کتب به آن اشاره شده است؟
در میان متنی (چند کتاب) بوسیله ی

1 پاسخ

+1 امتیاز

مسجدالاقصی همان مسجدی است که 3000 سال پیش توسط سلیمان نبی تاسیس شد و بنا بر آیات 4 تا 7 سوره اسراء تا بحال دو بار ویران گشته است. 

در کتاب دوم تواریخ باب 6 به روشنی در مورد بنای این مسجد مکتوب است که: 

پس گفت: «یهوه خدای اسرائیل متبارک باد که به دهان خود به پدرم داود وعده داده، و به‌دست خود آن را به‌جا آورده، گفت: از روزی که قوم خود را از زمین مصربیرون آوردم شهری از جمیع اسباط اسرائیل برنگزیدم تا خانه‌ای بنا نمایم که اسم من در آن باشد، و کسی را برنگزیدم تا پیشوای قوم من اسرائیل بشود. اما اورشلیم را برگزیدم تا اسم من در آنجا باشد و داود را انتخاب نمودم تاپیشوای قوم من اسرائیل بشود. و در دل پدرم داود بود که خانه‌ای برای اسم یهوه خدای اسرائیل بنا نماید. اما یهوه به پدرم داودگفت: چون در دل تو بود که خانه‌ای برای اسم من بنا نمایی نیکو کردی که این را در دل خود نهادی. لیکن تو خانه را بنا نخواهی نمود، بلکه پسر توکه از صلب تو بیرون آید او خانه را برای اسم من بنا خواهد کرد. پس یهوه کلامی را که گفته بود ثابت گردانید و من به‌جای پدرم داودبرخاسته، و بر وفق آنچه خداوند گفته بود برکرسی اسرائیل نشسته‌ام و خانه را به اسم یهوه خدای اسرائیل بنا نمودم. و تابوت را که عهدخداوند که آن را با بنی‌اسرائیل بسته بود در آن می‌باشد در آنجا گذاشته‌ام.»  (دوم تواریخ باب 6 آیات 4 الی 11)

در کتاب اول پادشاهان باب 9 مکتوب است:

یهوه بار دیگر به سلیمان ظاهر شد، چنانکه در جبعون بر وی ظاهر شده بود. و یهوه وی را گفت: «دعا و تضرع تو را که به حضور من کردی، اجابت نمودم، و این خانه‌ای را که بنانمودی تا نام من در آن تا به ابد نهاده شود تقدیس نمودم، و چشمان و دل من همیشه اوقات در آن خواهد بود. (اول پادشاهان باب 9 آیات 2 و 3)

و نمونه های دیگر که به واقع شدن "المسجد" موجود در سوره اسراء در اورشلیم بوضوح اشاره نموده است.

بوسیله ی
...