و اگر در آنچه بر تو نازل كرده‌ايم ترديد دارى، از آنها كه كتابهای پيش از تو را مى‌خوانند سؤال كن... ﴿سوره يونس: آیۀ ٩٤﴾
+1 امتیاز

طبق کتاب دوم تواریخ باب ۴ گنجایش دریاچه معبد سلیمان سه هزار بت است :

حجم آن یک وجب بود و لبش مثل لب کاسه مانند گل سوسن ساخته شده بود که گنجایش سه هزار بَتّ به پیمایش داشت.

اما طبق کتاب اول پادشاهان باب ۷ گنجایش این مخزن دوهزار بت است:

۲۶و حجم آن یک وجب بود و لبش مثل لب کاسه مانند گُل سوسن ساخته شده بود که گنجایش آن دو هزار بَتْ می‌داشت.

 دلیل این اختلاف چیست؟

در شبهات و صحت متن مقدس بوسیله ی

1 پاسخ

0 امتیاز

درترجمه انگلیسی انجمن یهودیان آمریکا چنین آمده است:

دوم تواریخ:

It recieved and held three thousand baths

اول پادشاهان:

It held(contained) two thousand baths

 

میبنیم که کتاب تواریخ به ماکزیمم ظرفیت مخزن اشاره میکند ولی کتاب پادشاهان  ظرفیت مورداستفاده ومصرفی  آن را مدنظر دارد.

 

بوسیله ی
...