و اگر در آنچه بر تو نازل كرده‌ايم ترديد دارى، از آنها كه كتابهای پيش از تو را مى‌خوانند سؤال كن... ﴿سوره يونس: آیۀ ٩٤﴾
+1 امتیاز

یهو شافاط یکی از پادشاهان بنی اسرائیل بود وی در دوران سلطنت خود کارهای بیشماری انجام داد و خداوند را با جان و دل خدمت کرد در زمان حکومت وی روی تپه مجاور اورشلیم بت خانه هایی وجود داشت در کتاب دوم تواریخ مینویسد که یهو شافاط کارهای بسیاری انجام داد از جمله بت های روی تپه را خراب کرد ولی در کتاب اول پادشاهان مینویسد که او خدمات بسیاری انجام داد ولی فقط بت های روی تپه را خراب نکرد آیا این تناقض نیست ؟

 

به این دو عبارت کتاب مقدس دقت کنید :

 

الف :  پس خداوند موقعیت سلطنت یهوشافاط را تحکیم نمود... یهوشافاط با دل و جان، خداوند را خدمت می کرد. او بتکده های روی تپه ها را خراب کرد و بت های شرم آور اشیره را درهم شکست.  

(دوم تواریخ 17 / 5 .)

 

ولی در جای دیگر میگوید:

ب : یهوشافاط در سن سی و پنج سالگی بر تخت نشست و بیست و پنج سال در اورشلیم سلطنت کرد... او هم مثل پدر خود آسا مطابق میل خداوند عمل می کرد به جز در یک مورد و آن اینکه بتخانه های روی تپه ها را از بین نبرد.             

 (اول پادشاهان 22 / 42 .)

 

در شبهات و صحت متن مقدس بوسیله ی

1 پاسخ

0 امتیاز

درفصل ۱۷ کتاب دوم تواریخ مکتوب است که یهوشافط انسانی بسیار درستکار وخداترس بود و درشروع سلطنتش تمامی کارهایش خدایی بود ازجمله اینکه تنها برخدا توکل میکرد وبه کتاب تورات پایبند بود وازهمه مهمتر اینکه  در سه سال اول سلطنتش {مجموعا ۲۵سال سلطنت کرد}
تمامی مکانهای بلند وبتخانه های یهودا را نابود کرد.
اما رفته رفته درگیر سیاست وروابط با دولتهای همسایه میشود
واین امر(یعنی توجه به بتخانه ها ومکانهای بلند)
از اولویتش خارج میشود
واینکه با اخاب پادشاه اسراییل  که فردی بی خدا بود هم پیمان
ودرگیر روابطش با اووجنگ با دشمنان اسراییل شد.

و درفصل ۱۹نیز میخوانیم که پس از بازگشت از اسراییل و مستقر شدن دوباره اش در یهودا
مردم کشورش دوباره از راه یهوه خارج شده بودند

دوم تواريخ ۴:۱۹
و چون یهُوشافاط در اورشلیم ساکن شد، بار دیگر به میان قوم از بئرشبع تا کوهستان افرایم بیرون رفته، ایشان را به سوی یهُوَه خدای پدران ایشان برگردانید.

ازاین آیه متوجه میشویم که مردم یهودا از راه یهوه خارج شده ودوباره بتخانه ها را بنا کرده بودند.

وبامطالعه فصل ۱۹ و۲۰کتاب دوم تواریخ متوجه میشویم
که یهوشافط پس ازبازگشت به یهودا دوباره کارهای  مثبت زیادی انجام داد مثلا مردم را به خداپرستی تشویق کرد ودرشهرهای مختلف یهودا داورانی منصوب کرد تا به عدالت وطبق تورات داوری کنند
اما صحبت دوباره ای از خراب کردن بتخانه ها ومکانهای بلند نیست
واین مهم در اولویت اعمال یهوشافاط نبوده است.
بخاطر همین هم او در بازگرداندن دل مردم به سوی یهوه ناتوان ماند(بدلیل وجود مکانهای بلند)
و در فصل ۲۰دوم تواریخ این چنین آمده است:

۳۱پس یهُوشافاط بر یهودا سلطنت نمود و سی و پنج ساله بود که پادشاه شد و بیست و پنج سال در اورشلیم سلطنت کرد و اسم مادرش عَزُوْبَه دختر شِلْحِی بود. ۳۲و موافق رفتار پدرش آسا سلوک نموده، از آن انحراف نورزید و آنچه در نظر خداوند راست بود بجا می‌آورد. ۳۳لیکن‌مکان‌های بلند برداشته نشد و قوم هنوز دلهای خود را به سوی خدای پدران خویش مصمم نساخته بودند.

ودرفصل ۲۲کتاب اول پادشاهان هم مکتوب است:

 ۴۲و یهُوْشافاط سی و پنج ساله بود که آغاز سلطنت نمود و بیست و پنج سال در اورشلیم سلطنت کرد و اسم مادرش عَزُوبَه دختر شِلْحی، بود. ۴۳و در تمامی طریقهای پدرش، آسا سلوک نموده، از آنها تجاوز نمی‌نمود و آنچه در نظر خداوند راست بود، بجا می‌آورد، مگر اینکه مکانهای بلند برداشته نشد و قوم در مکانهای بلند قربانی همی گذرانیدند و بخور همی سوزانیدند.

درنتیجه:
یهوشافاط درابتدای سلطنت یعنی ۳سال اول توانست بتخانه ها راخراب کند.
اما باگذشت زمان ودرگیر شدن درروابط سیاسی
ازین مهم غافل شد
ودرنهایت  پس ازگذشت ۲۵سال ازسلطنتش وپس ازمرگش
هنوز بتخانه ها ومکانهای بلند باقی مانده بود ودل مردم با یهوه خدای یگانه نبود.پس تناقضی درکارنیست.

بوسیله ی
ویرایش شده بوسیله ی
...