و اگر در آنچه بر تو نازل كرده‌ايم ترديد دارى، از آنها كه كتابهای پيش از تو را مى‌خوانند سؤال كن... ﴿سوره يونس: آیۀ ٩٤﴾
+2 امتیاز

آیا فراز زیر ازفصل ۲۸کتاب حزقیال اشاره به شیطان دارد؟ و خدا پادشاه صور را به شیطان تشبیه کرده است؟

۱۴تو کروبی مسح شده سایه گستر بودی. و تو را نصب نمودم تا بر کوه مقدّس خدا بوده باشی. و در میان سنگهای آتشین می‌خرامیدی. ۱۵از روزی که آفریده شدی تا وقتی که بی‌انصافی در تو یافت شد به رفتار خود کامل بودی. ۱۶امّا از کثرت سوداگری‌ات بطن تو را از ظلم پر ساختند. پس خطا ورزیدی و من تو را از کوه خدا بیرون انداختم. و تو را ای کروبی سایه‌گستر، از میان سنگهای آتشین تلف نمودم. ۱۷دل تو از زیبایی‌ات مغرور گردید و به سبب جمالت حکمت خود را فاسد گردانیدی. لهذا تو را بر زمین می‌اندازم و تو را پیش روی پادشاهان می‌گذارم تا بر تو بنگرند. ۱۸به کثرت گناهت و بی‌انصافی تجارتت، مَقْدَس‌های خویش را بی‌عصمت ساختی. پس آتشی از میانت بیرون می‌آورم که تو را بسوزاند و تو را به نظر جمیع بینندگانت بر روی زمین خاکستر خواهم ساخت. ۱۹و همه آشنایانت از میان قوم‌ها بر تو متحیّر خواهند شد. و تو محلّ دهشت شده، دیگر تا به ابد نخواهی بود.

مربوط به این پاسخ: آیا جنیان همان ملائک هستند؟
در تورات و عهدعتیق بوسیله ی
دوباره دسته بندی کردن بوسیله ی

1 پاسخ

+2 امتیاز

فصل 28 صحیفه حزقیال خطاب به پادشاه صور است اما در آن از تماثیل زیادی که مربوط به خلقت و هبوط شیطان است آمده است. با مطالعه آیات فصل از ابتدا مشخص می شود که این تمثیل ها در خصوص یک انسان است که پادشاه صور نام دارد. بطوریکه در آیه دو، خطاب به پادشاه صور می فرماید:

.... ואתה אדם ולא אל..... 

.... و تو آدم هستی و خدا نیستی.....

به آیات آغازین آن فصل توجه فرمایید:

و کلام خداوند بر من نازل شده، گفت: 2 «ای پسر انسان به رئیس صور بگو: خداوند یهوه چنین می‌فرماید: چونکه دلت مغرور شده است و می‌گویی که من خدا هستم وبر کرسی خدایان در وسط دریا نشسته‌ام، و هرچند انسان هستی و نه خدا لیکن دل خود را ماننددل خدایان ساخته‌ای. 3 اینک تو از دانیال حکیم تر هستی و هیچ سری از تو مخفی نیست؟ (صحیفه حزقیال فصل 28 آیات 1 تا 3)

بنابراین، آیات خطاب به یک انسان است لیکن از تمثیل هایی که در خصوص برگزیده بودن شیطان و سپس هبوط اوست استفاده نموده است تا قدرنشناسی و غرور پادشاه صور را با قدرنشناسی شیطان مقایسه نماید. 

بوسیله ی
...