و اگر در آنچه بر تو نازل كرده‌ايم ترديد دارى، از آنها كه كتابهای پيش از تو را مى‌خوانند سؤال كن... ﴿سوره يونس: آیۀ ٩٤﴾
+2 امتیاز

انجیل متی باب ۲ آیه ۲۳ به کدام نبوت ازصحف انبیا ارجاع میدهد؟

۲۳و آمده در بَلْده‌ای مسمّیٰ به ناصره ساکن شد، تا آنچه به زبان انبیا گفته شده بود تمام شود که به ناصری خوانده خواهد شد.

در شبهات و صحت متن مقدس بوسیله ی

1 پاسخ

+1 امتیاز

1) در این پست اشاره شد که عیسی مسیح در بیت لحم متولد شد و در شهر ناصره رشد و نمو کرد. 

2) در زمان عیسی، یهودیان (بدلیل نامشخصی) دیار ناصره را خوار و حقیر می شمردند که آیه ذیل از انجیل بدین تفکر رایج بین یهودیان زمان عیسی اشاره کرده است: 

 فیلیپس نتنائیل را یافته، بدو گفت: «آن کسی را که موسی در تورات و انبیامذکور داشته‌اند، یافته‌ایم که عیسی پسر یوسف ناصری است.» 46 نتنائیل بدو گفت: «مگر می شود که از ناصره چیزی خوب پیدا شود؟» فیلپس بدو گفت: «بیا و ببین! (انجیل صحیفه یوحنا فصل 1 آیات 45 و 46)

3) باید توجه داشت که مطابق آیات عهدعتیق، قرن ها قبل از مسیح، در حمله پادشاه آشور به سرزمین جلیل و توابع آن، همه ساکنین زمین جلیل، کشته شده یا به بردگی برده شده بودند که آیه ذیل مبین این مساله است:

در ایام فقح، پادشاه اسرائیل، تغلت فلاسر، پادشاه آشور آمده، عیون و آبل بیت معکه ویانوح و قادش و حاصور و جلعاد و جلیل و تمامی زمین نفتالی را گرفته، ایشان را به آشوربه اسیری برد (صحیفه دوم پادشاهان فصل 15 آیه 29)

جمع بندی

مطابق آیات فوق، دیار ناصره، به جنگ و اسارت شهرت داشت و مضاف بر آن، حتی خود یهودیان نیز به دلایلی نامعلوم آن دیار را شهری خوار و حقیر می شمردند. اما علیرغم همه این شرایط، برنامه الهی بر این اساس بود که نور مسیح وعده داده شده، از شهر ناصره ظهور کند. این شرایط یادآور فراز ذیل از صحیفه اشعیاء نبی است که میفرماید:

1  لیکن برای او که در تنگی می‌بود، تاریکی نخواهد شد. در زمان پیشین زمین زبولون وزمین نفتالی را ذلیل ساخت، اما در زمان آخر آن را به راه دریا به آن طرف اردن در جلیل امت ها محترم خواهد گردانید. 2 قومی که در تاریکی سالک می‌بودند، نور عظیمی خواهند دید و بر ساکنان زمین سایه موت نور ساطع خواهد شد. (صحیفه اشعیاء فصل 9 آیات 1 و 2)

نتیجه

در صحیفه اشعیاء نبی، اشاره شده که در زمان دیگر (که مترجم آنرا به زمان آخر برگردان کرده) از زمین زبولون و نفتالی نور عظیمی ظهور خواهد کرد و تاریکی و حقارت آن سرزمین، بواسطه ظهور این نور، برای همیشه از یادها و خاطره ها خواهد رفت. دقیقا به همین دلیل است که به نتنائیل گفته می شود: "بیا و ببین" :

 فیلیپس نتنائیل را یافته، بدو گفت: «آن کسی را که موسی در تورات و انبیا مذکور داشته‌اند، یافته‌ایم که عیسی پسر یوسف ناصری است.» 46 نتنائیل بدو گفت: «مگر می شود که از ناصره چیزی خوب پیدا شود؟» فیلپس بدو گفت: «بیا و ببین! (انجیل صحیفه یوحنا فصل 1 آیات 45 و 46)

بوسیله ی
عالی بود خیلی ممنونم
...