و اگر در آنچه بر تو نازل كرده‌ايم ترديد دارى، از آنها كه كتابهای پيش از تو را مى‌خوانند سؤال كن... ﴿سوره يونس: آیۀ ٩٤﴾
+2 امتیاز

منظور ازآیات زیر درفصل ۱۶متی چیست؟

۱۸و من نیز تو را می‌گویم که تویی پطرس و بر این صخره کلیسای خود را بنا می‌کنم و ابواب جهنّم بر آن استیلا نخواهد یافت. ۱۹و کلیدهای ملکوت آسمان را به تو می‌سپارم؛ و آنچه بر زمین ببندی در آسمان بسته گردد و آنچه در زمین گشایی در آسمان گشاده شود.

در شبهات و صحت متن مقدس بوسیله ی

1 پاسخ

+3 امتیاز

در متن اصلی انجیل، نام فردی که در زبان فارسی و انگلیسی به پطرس شناخته شده، "کیفا" است نه پطرس! به آیه ذیل توجه کنید:

ענא שׁמעון כאפא ואמר אנת הו משׁיחא ברה דאלהא חיא

16 شمعون کیفا در جواب گفت که «تویی مسیح، پسر خدای زنده

حال به متن آیه 18 فصل 16 انجیل صحیفه متی و ترجمه صحیح آن دقت فرمایید:

אף אנא אמר אנא לך דאנת הו כאפא ועל הדא כאפא אבניה לעדתי ותרעא דשׁיול לא נחסנונה 

و من نیز تو را می‌گویم که تویی کیفا و بر این صخره (کیفا) اجتماع خود را بنا می‌کنم و ابواب جهنّم بر آن استیلا نخواهد یافت

در متن اصلی آیه مسیح خطاب به شمعون می فرماید که همانا تو آن כאפא (کیفا) هستی که این یک اشاره دوپهلو است به کنیه شمعون است. چرا که شمعون به کیفا معروف است و کیفا در لسان وحی به معنای صخره است. از آنجا که شمعون در این نقطه ایمان خالصی را از خود نشان می دهد، بر همین اساس کلام الهی، از ایمان او بعنوان "صخره" (کیفا) نام برده است که این تمثیل با نامی که شمعون بدان مسمی است (کیفا) تقاطع دارد. 

آیات قبل بیان کننده آن ایمانی است که شمعون کیفا، از خود نشان داده است:

16 شمعون پطرس در جواب گفت که «تویی مسیح، پسر خدای زنده!» 17 عیسی در جواب وی گفت: «خوشابحال تو‌ ای شمعون بن یونا! زیرا جسم وخون این را بر تو کشف نکرده، بلکه پدر من که درآسمان است (انجیل صحیفه متی فصل 16 آیات 16 و 17)

نکته بسیار جالب اینجاست که چند لحظه جلوتر، شمعون در ایمان خود دچار تزلزل می شود و عیسی او را "شیطان" خطاب می کند:

اما عیسی برگشته، پطرس(شمعون) را گفت: «دور شو از من‌ ای شیطان! زیرا که باعث لغزش من می‌باشی، زیرا نه امورالهی را بلکه امور انسانی را تفکر می‌کنی (انجیل صحیفه متی فصل 16 آیه 23)

نتیجه

با بررسی فصل 16انجیل صحیفه متی مشخص می شود که منظور از صخره(کیفا)، نه شخص خود شمعون، بلکه ایمان صخره گونه ایست که او در لحظه از خود بروز می دهد. مسیح نیز می فرماید که اجتماع خود را بر این صخره بنا می سازد و ابواب جهنم بر این ایمان استیلا نخواهند یافت. اما وقتی شمعون دچار لغزش ایمان میشود، این شمعون است که ایمان صخره گونه را از دست داده و به شیطان ملقب می گردد. بنابراین، اجتماع مسیح بر صخره ایمان استوار است، نه بر اشخاص. چرا که اشخاص لحظه ای با ایمان و لحظه ای تحت تاثیر القائات شیطان قرار میگیرند و اشخاص برای هدایت شدن محتاج کلام الهی هستند. 

بوسیله ی
متشکرم
...