و اگر در آنچه بر تو نازل كرده‌ايم ترديد دارى، از آنها كه كتابهای پيش از تو را مى‌خوانند سؤال كن... ﴿سوره يونس: آیۀ ٩٤﴾
+2 امتیاز

در سفر خروج در مورد درخواست دیدار خدا توسط حضرت موسی میخوانیم:

۲۰و گفت، روی مرا نمی‌توانی دید، زیرا انسان نمی‌تواند مرا ببیند و زنده بماند. ۲۱و خداوند گفت، اینک مقامی نزد من است. پس بر صخره بایست. ۲۲و واقع می‌شود که چون جلال من می‌گذرد، تو را در شکاف صخره می‌گذارم، و تو را به دست خود خواهم پوشانید تا عبور کنم. ۲۳پس دست خود را خواهم برداشت تا قفای مرا ببینی، اما روی من دیده نمی‌شود. (تورات صحیفه خروج فصل 33 آیات 20 تا 23)

منظور از قفای خدا چیست و اینکه مگر خداوند به معنای عرفی(نه بمعنای عرفانی و با چشم درون) دیدنی است؟

در تورات و عهدعتیق بوسیله ی

1 پاسخ

+2 امتیاز

آیه 23 از فصل 33 صحیفه خروج در تورات می فرماید:

והסרתי את כפי וראית את אחרי ופני לא יראו (خروج 33:23)

پس دست خودرا خواهم برداشت تا قفای مرا ببینی، اما روی من دیده نمی شود.» 

واژۀ אחרי (اخری) در آیه فوق به "قفا" در زبان فارسی برگردان شده که بر اساس فرهنگ عمید قفا به "پس، دنبال و پی چیزی" دلالت دارد و در این آیه به آنچکه از پی و پس چیزی می آید یعنی "آثار" آن دلالت دارد. بعبارت دیگر، خداوند به موسی می فرماید که موسی هرگز قادر به دیدن وجه (פני پنی) خداوند نخواهد شد. بلکه صرفا "پی و آثار" تجلی خداوند را در آنجا مشاهده خواهد کرد. 

نتیجه

همانطور که  تورات می فرماید انسان نمی‌تواند خداوند را ببیند و زنده بماند! موسی نیز از این قاعده مسثتنی نیست اما از آنجا که خداوند موسی را بنده خالص خود نامیده ﴿طه: ٤١﴾، درخواست موسی را پاسخ می دهد و موسی را با آثاری از تجلی های خود در زمین مواجه می گرداند، لیکن حتی همین قدر نیز برای بشر، فراتر از ظرفیت است و از اینروست که خداوند در اینجا نیز از موسی نگاهبانی و محافظت میکند تا جان او از کف نرود.

 

بوسیله ی
ممنون ولی خدا مگر جسم است که دیده شود؟
لطفا سوال جدید طرح فرمایید.
...