و اگر در آنچه بر تو نازل كرده‌ايم ترديد دارى، از آنها كه كتابهای پيش از تو را مى‌خوانند سؤال كن... ﴿سوره يونس: آیۀ ٩٤﴾
+2 امتیاز

سدر کتاب دوم سموئیل آمده داوود وقتی با قحطی روبرو شد و در راستای پاسخ یهوه که بخاطر گناه شائول است هفت نوه شائول را بنا به درخواست جبعونیان به آنها تسلیم کرد تا آنها اعدام شود و خداوند پس از آن قحطی را از اسرائیل برطرف کرد. سوالی که مطرح می‌شود این است که:

طبق شریعت تورات، گناه پدران بر پسران نوشته نمی‌شود. چرا برای گناه شائول نوادگان او اعدام شدند؟

“و در ایام داود، سه سال علی الاتصال قحطی شد، و داود به حضور خداوندسوال کرد و خداوند گفت: «به سبب شاول وخاندان خون ریز او شده است زیرا که جبعونیان را کشت.»....و داود به جبعونیان گفت: «برای شماچه بکنم و با چه چیز کفاره نمایم تا نصیب خداوند را برکت دهید.».......ایشان به پادشاه گفتند: «آن شخص که مارا تباه میساخت و برای ما تدبیر میکرد که ما راهلاک سازد تا در هیچ کدام از حدود اسرائیل باقی نمانیم، هفت نفر از پسران او به ما تسلیم شوند تاایشان را در حضور خداوند در جبعه شاول که برگزیده خداوند بود به دار کشیم.» پادشاه گفت: «ایشان را به شما تسلیم خواهم کرد.»” ؟(صحیفه دوم ساموئل فصل 21 بخش هایی از آیات 1 تا 6)

 

در شبهات و صحت متن مقدس بوسیله ی
ویرایش شده بوسیله ی

1 پاسخ

+2 امتیاز

اول اینکه به کل آیات 1 تا 6 فصل 21 صحیفه دوم ساموئل دقت فرمایید، مخصوصا اینکه فرازی در متن سوال آورده اید، ناقص کپی شده است: 

 و در ایام داود، سه سال علی الاتصال قحطی شد، و داود به حضور خداوندسوال کرد و خداوند گفت: «به‌سبب شاول و خاندان خون ریز او شده است زیرا که جبعونیان را کشت.» 2 و پادشاه جبعونیان را خوانده، به ایشان گفت (اما جبعونیان از بنی‌اسرائیل نبودندبلکه از بقیه اموریان، و بنی‌اسرائیل برای ایشان قسم خورده بودند؛ لیکن شاول از غیرتی که برای اسرائیل و یهودا داشت، قصد قتل ایشان می‌نمود). 3 و داود به جبعونیان گفت: «برای شماچه بکنم و با چه چیز کفاره نمایم تا نصیب خداوند را برکت دهید.» 4 جبعونیان وی را گفتند: «از شاول و خاندانش، نقره و طلا نمی خواهیم و نه آنکه کسی در اسرائیل برای ما کشته شود.» اوگفت: «هر‌چه شما بگویید، برای شما خواهم کرد.» 5 ایشان به پادشاه گفتند: «آن شخص که مارا تباه می‌ساخت و برای ما تدبیر می‌کرد که ما راهلاک سازد تا در هیچ کدام از حدود اسرائیل باقی نمانیم، 6 هفت نفر از پسران او به ما تسلیم شوند تاایشان را در حضور خداوند در جبعه شاول که برگزیده خداوند بود به دار کشیم.» پادشاه گفت: «ایشان را به شما تسلیم خواهم کرد.» (صحیفه دوم ساموئل فصل 21 آیات 1 تا 6)

با مطالعه آیات فوق مشخص می شود که:

1) شائول نه به تنهایی بلکه با معاونت خاندانش در قتل جبعونیان-که در بیعت با اسرائیل بودند- مشارکت داشته است:

...به‌سبب شاول و خاندان خون ریز او شده است زیرا که جبعونیان را کشت... (آیه 1 همان فراز)

 لذا خاندان شائول (که منظور فرزندان اوست) نیز در این گناه مشارکت داشتند. 

2) این شائول و خاندان او بود که عهدشکنی نمود و جبعونیان به درستی نه با اسرائیل بلکه صرفا با خاندان شائول قصد به قصاص داشتند:

از شاول و خاندانش، نقره و طلا نمی خواهیم و نه آنکه کسی در اسرائیل برای ما کشته شود.» (آیه 4 همان فراز)

لذا جبعونیان صرفا بدنبال قصاص عهدشکنان که شامل شائول و خاندانش است بودند. 

نتیجه

با مطالعه دقیق فصل 21 صحیفه دوم ساموئل مشخص می شود که خاندان شائول نیز در قتل جبعونیان معاونت داشته اند و از اینرو، داوود در تسلیم کردن معاونین در قتل جبعونیان، مرتکب هیچ خطایی نشده است و از اینرو این مدعا که پسران تاوان گناه پدر را پس داده اند نیز ابطال میگردد. چرا که همانطور که مشاهده شد، پسران نیز در قتل جبعونیان مشارکت داشته اند. 

 

بوسیله ی
...