و اگر در آنچه بر تو نازل كرده‌ايم ترديد دارى، از آنها كه كتابهای پيش از تو را مى‌خوانند سؤال كن... ﴿سوره يونس: آیۀ ٩٤﴾
+1 امتیاز

چرا خداوند به قلب افراد نمینگریست و آنها را بسبب نقص جسمانی نظیر لنگ و کوربودن و...از آمدن به داخل حجاب منع میکرد؟! چنین رفتاری حتی نزد انسانها هم پسندیده نیست خداوند که جای خود دارد!

۱۷هارون را خطاب کرده، بگو، هر کس از اولاد تو در طبقات ایشان که عیب داشته باشد نزدیک نیاید، تا طعام خدای خود را بگذراند. پس هر کس که عیب دارد نزدیک نیاید، نه مرد کور و نه لنگ و نه پهن بینی و نه زایدالاعضا، ۱۹و نه کسی که شکسته پا یا شکسته دست باشد، ۲۰و نه گوژپشت و نه کوتاه قد و نه کسی که در چشم خود لکه دارد، و نه صاحب جرب و نه کسی که گری دارد و نه شکسته بیضه. ۲۱هر کس از اولاد هارون کاهن که عیب داشته باشد نزدیک نیاید، تا هدایای آتشین خداوند را بگذراند، چونکه معیوب است، برای گذرانیدن طعام خدای خود نزدیک نیاید. ۲۲طعام خدای خود را خواه از آنچه‌قدس‌اقداس است و خواه از آنچه مقدس است، بخورد. ۲۳لیکن به حجاب داخل نشود و به مذبح نزدیک نیاید، چونکه معیوب است، تا مکان مقدس مرا بی‌حرمت نسازد. من یهوه هستم که ایشان را تقدیس می‌کنم. (تورات صحیفه لاویان فصل۲۱ آیات 17 تا 23 )

در شبهات و صحت متن مقدس بوسیله ی

1 پاسخ

+1 امتیاز

خیر. شما به آیات ابتدای فصل دقت نکرده اید!!

آیات، خطاب به فرزندان هارون، یا همان کاهنان است نه هر بنی اسرائیلی!

در آیات ذیل صرفا کاهنانی که کور، شل و یا دیگر موارد ذکر شده در آیات را داشته باشند، نباید در کار قربانی کردن یا مناسک قدس الاقداس شرکت کنند و ربطی به مابقی بنی اسرائیل ندارد: 

و خداوند موسی را خطاب کرده، گفت: 17 «هارون را خطاب کرده، بگو: هر کس از اولاد تو در طبقات ایشان که عیب داشته باشد نزدیک نیاید، تا طعام خدای خود را بگذراند. 18 پس هرکس که عیب دارد نزدیک نیاید، نه مرد کور و نه لنگ و نه پهن بینی و نه زایدالاعضا، 19 و نه کسی‌که شکسته پا یا شکسته دست باشد، 20 و نه گوژپشت و نه کوتاه قد و نه کسی‌که در چشم خودلکه دارد، و نه صاحب جرب و نه کسی‌که گری دارد و نه شکسته بیضه. 21 هر کس از اولاد هارون کاهن که عیب داشته باشد نزدیک نیاید، تا هدایای آتشین خداوند را بگذراند، چونکه معیوب است، برای گذرانیدن طعام خدای خود نزدیک نیاید. 22 طعام خدای خود را خواه از آنچه قدس اقداس است و خواه از آنچه مقدس است، بخورد. 23 لیکن به حجاب داخل نشود و به مذبح نزدیک نیاید، چونکه معیوب است، تا مکان مقدس مرا بی‌حرمت نسازد. من یهوه هستم که ایشان را تقدیس می‌کنم.» 24 پس موسی هارون وپسرانش و تمامی بنی‌اسرائیل را چنین گفت. (تورات صحیفه لاویان فصل۲۱ آیات 17 تا 23 )

نتیجه: 

خطاب آیات به کاهنان است که فقط از فرزندان هارون انتخاب می گردند و اگر تورات را خوانده باشید باید بدانید که کسی بغیر از کاهنان مجوز ورود به قدس الاقداس را ندارد و نمی تواند در مذبح نیز قربانی بگذراند. این صرفا وظیفه کاهن است و کاهن نیز نباید، کور، شل یا موارد فوق را داشته باشد. پس ادعاهای طرح شده شما در سوال، باطل می باشند. 

 

بوسیله ی
...