و اگر در آنچه بر تو نازل كرده‌ايم ترديد دارى، از آنها كه كتابهای پيش از تو را مى‌خوانند سؤال كن... ﴿سوره يونس: آیۀ ٩٤﴾
+2 امتیاز

یوبیل به چه معنا است؟

۱۰سال پنجاهم را تقدیس نمایید، و در زمین برای جمیع ساکنانش آزادی را اعلان کنید. این برای شما یوبیل خواهد بود، و هر کس از شما به ملک خود برگردد، و هر کس از شما به قبیلۀ خود برگردد. ۱۱این سال پنجاهم برای شما یوبیل خواهد بود. زراعت مکنید و حاصل خودروی آن را مچینید، و انگورهای مو پازش ناکردۀ آن را مچینید.

.... ۳۳ و اگر کسی از لاویان بخرد، پس آنچه فروخته شده است از خانه یا از شهر ملک او در یوبیل رها خواهد شد، زیرا خانه‌های شهرهای لاویان در میان بنی‌اسرائیل، ملک ایشان است (تورات صحیفه لاویان فصل ۲۵)

در تورات و عهدعتیق بوسیله ی
ویرایش شده بوسیله ی

1 پاسخ

+1 امتیاز

یوبیل، سال پنجاهم در تقویم منطبق بر کلام وحی است و سالی است که یهوه الله آنرا "مقدس" اعلام کرده است. به زبان دیگر پس از گذشت هر 49 سال (یعنی 7 تا 7 سال) سال پنجاهم توسط خداوند مقدس نامگذاری شده و شامل احکام مشخصی است که پروردگار آنرا در تورات مشخص نموده است:

וקדשתם את שנת החמשים שנה וקראתם דרור בארץ לכל ישביה יובל הוא תהיה לכם ושבתם איש אל אחזתו ואיש אל משפחתו תשבו (تورات صحیفه لاویان فصل 25 آیه 10)

 سال پنجاهم را تقدیس نمایید، و در زمین برای جمیع ساکنانش آزادی را اعلان کنید. این برای شما یوبیل خواهد بود، و هر کس از شما به ملک خودبرگردد، و هر کس از شما به قبیله خود برگردد

فی الواقع نزدیکترین برگردان واژۀ יובל (یوبیل) به زبان فارسی همان "انفکاک" است که در متن آیات نیز پروردگار آنرا به عملکرد انفکاک توصیف کرده است:

47 «و اگر غریب یا مهمانی نزد شما برخوردارگردد، و برادرت نزد او فقیر شده، به آن غریب یامهمان تو یا به نسل خاندان آن غریب، خود رابفروشد، 48 بعد از فروخته شدنش برای وی حق انفکاک می‌باشد. یکی از برادرانش او را انفکاک نماید. 49 یا عمویش یا پسر عمویش او را انفکاک نماید، یا یکی از خویشان او از خاندانش او راانفکاک نماید، یا خود او اگر برخوردار گردد، خویشتن را انفکاک نماید. 50 و با آن کسی‌که او راخرید از سالی که خود را فروخت تا سال یوبیل حساب کند، و نقد فروش او برحسب شماره سالها باشد، موافق روزهای مزدور نزد او باشد. 51 اگر سالهای بسیار باقی باشد، برحسب آنها نقدانفکاک خود را از نقد فروش خود، پس بدهد. 52 و اگر تا سال یوبیل، سالهای کم باقی باشد باوی حساب بکند، و برحسب سالهایش نقدانفکاک خود را رد نماید. 53 مثل مزدوری که سال به سال اجیر باشد نزد او بماند، و در نظر تو به سختی بر وی حکمرانی نکند. 54 و اگر به اینهاانفکاک نشود پس در سال یوبیل رهاشود، هم خود او و پسرانش همراه وی. 55 زیرا برای من بنی‌اسرائیل غلام‌اند، ایشان غلام من می‌باشند که ایشان را از زمین مصر بیرون آوردم. من یهوه خدای شما هستم (تورات صحیفه لاویان فصل 25 آیات 47 تا 55)

همانطور که در آیات فوق مشخص شده، سال یوبیل سال انفکاک است و معتقدین به تورات می بایست خدمتکاران یا افراد مدیون را آزاد سازند. 

نتیجه:

سال یوبیل، سالی است که هر 50 سال یکبار فرا می رسد و پروردگار در تورات، احکام و فرایض این سال را مشخص فرموده و آنرا مقدس اعلام کرده است. پیام احکام و فرایض سال یوبیل، انفکاک و بخشیدن دیون افراد مقروض یا آزادسازی و رهاسازی خدمتکاران زیر دیون می باشد، حتی اگر تا آن سال دیون خود را بطور کامل پرداخت نکرده باشند. به زبان ساده تر، سال یوبیل، سال تذکر و توجه به این مهم است که مالک آسمان ها و زمین و اموال آنها، الله است و در جایی که الله می بخشد، انسان دیگر مجالی برای اظهار نظر ندارد و صرفا باید سرتسلیم فرود آورد. فصول 25 و 27 صحیفه لاویان بطور مبسوط احکام و فرایض سال یوبیل را در تورات مقدس بیان فرموده اند. 

بوسیله ی
...