و اگر در آنچه بر تو نازل كرده‌ايم ترديد دارى، از آنها كه كتابهای پيش از تو را مى‌خوانند سؤال كن... ﴿سوره يونس: آیۀ ٩٤﴾
+1 امتیاز

چرا لاویان جزو بنی اسرائیل شمرده نشدند؟

۴۷اما لاویان برحسب سبط آبای ایشان در میان آنها شمرده نشدند.  ۴۸زیرا خداوند موسی را خطاب کرده، گفت، ۴۹ اما سبط لاوی را مشمار و حساب ایشان را در میان بنی‌اسرائیل مگیر. (اعداد۱)

در تورات و عهدعتیق بوسیله ی
ویرایش شده بوسیله ی

1 پاسخ

+1 امتیاز
 
بهترین پاسخ

علت سرشماری بنی اسراییل در فصل یکم صحیفه اعداد درآیه ۳ بیان شده است:

۳از بیست ساله و زیاده، هر که از اسرائیل به جنگ بیرون می‌رود، تو و هارون ایشان را برحسب افواج ایشان بشمارید.

میبینیم که دلیل این سرشماری مشخص شدن تعداد افرادی است که توانایی جنگیدن دارند ومشمول قتال فی سبیل الله میشوند. لیکن لاویان بنابر دستور خدا ازجنگیدن معاف هستند ودرعوض خدمات مربوط به خیمه حضور خداوند را انجام میدهند.پس طبق دستور خداوند دراین سرشماری محسوب نمیشوند:

۵۰ لیکن لاویان را بر مسکن شهادت و تمامی اسبابش و بر هرچه علاقه به آن دارد بگمار، و ایشان مسکن و تمامی اسبابش را بردارند، و ایشان آن را خدمت نمایند و به اطراف مسکن خیمه زنند.۵۱ و چون مسکن روانه شود لاویان آن را پایین بیاورند، و چون مسکن افراشته شود لاویان آن را برپا نمایند، و غریبی که نزدیک آن آید، کشته شود (اعداد فصل 1) 

درفصل سوم اعداد میخوانیم که سرشماری مربوط به لاویان نیز انجام شده است:

۱۵بنی‌ لاوی را برحسب خاندان آبا و قبایل ایشان بشمار، هر ذکور ایشان را از یک ماهه و زیاده بشمار

ودلیل این سرشماری نیز درآیات دیگر همان فصل توضیح داده شده است :

۷و ایشان شعائر او و شعائر تمامی جماعت را پیش خیمۀ اجتماع نگاه داشته، خدمت مسکن را بجا آورند. ۸و جمیع اسباب خیمۀ اجتماع و شعائر بنی‌اسرائیل را نگاه داشته، خدمت مسکن را بجا آورند. ۹و لاویان را به هارون و پسرانش بده، زیراکه ایشان از جانب بنی‌اسرائیل بالکل به وی داده شده‌اند. ۱۰و هارون و پسرانش را تعیین نما تا کهانت خود را بجا بیاورند، و غریبی که نزدیک آید، کشته شود (اعداد فصل 3) 

در آیات دیگر همان فصل سوم نیز به یک سرشماری دیگر لاویان اشاره شده است که مربوط به نخست زاده هایشان است.

نتیجه:

میبینیم که لاویان نیز جزو بنی اسراییل بوده و درسرشماری مربوط به خودشان شمرده میشوند. لیکن در سرشماری های مربوط به جنگ، لاویان مورد محاسبه قرار نمیگیرند، چرا که در جنگ شرکت ندارند. 

بوسیله ی
انتخاب شده بوسیله ی
...