و اگر در آنچه بر تو نازل كرده‌ايم ترديد دارى، از آنها كه كتابهای پيش از تو را مى‌خوانند سؤال كن... ﴿سوره يونس: آیۀ ٩٤﴾

به پرسش و پاسخ از قرآن، انجیل و تورات خوش آمدید!

برای شرکت در پرسش و پاسخ ها از طریق گزینۀ عضویت در بالای سایت ثبت نام فرمایید. مطالعۀ قوانین سایت را فراموش ننمایید. با تشکر!

+2 امتیاز

آیا عیسو به معنای ”پر مو” است؟وارتباط معناییش با ”عیسی” چگونه است؟

پيدايش ۲۵:۲۵

و نخستین، سرخ فام بیرون آمد و تمامی بدنش مانند پوستین، پشمین بود. و او را عیسو نام نهادند.

مربوط به این پاسخ: عیسی به چه معناست؟
در معنی کلمات بوسیله ی

1 پاسخ

+2 امتیاز

ابتدا به متن آیه مورد سوال دقت فرمایید:

ויצא הראשון אדמוני כלו כאדרת שער ויקראו שמו עשו (تورات صحیفه پیدایش فصل 25 آیه 25)

و نخستین، سرخ فام بیرون آمد و تمامی بدنش مانند پوستین، پشمین بود. و او را عیسو نام نهادند.

مطابق متن آیه و ترجمه فارسی فوق، واژۀ שער به پشمین (یا پر مو) و واژۀ עשו به عیسو ترجمه شده است. اما ابتدا باید ریشه کلمه عیسو و کارکرد مشتقات آن را در لسان وحی بررسی کنیم: 

عیسو (עשו)

واژۀ עשו از ریشه עש مشتق شده که به عملکرد "روی چیزی بیرون آمدن" دلالت دارد. با نگاهی به مشتقات آن در متن وحی، این عملکرد در برگردان های فارسی هویدا می گردد: 

עש در مشتق עשב:

یکی از مشتقات עש به علف ترجمه شده چرا که علف "روی زمین بیرون" می آید: 

ויאמר אלהים תדשא הארץ דשא עשב מזריע זרע עץ פרי עשה פרי למינו אשר זרעו בו על הארץ ויהי כן (تورات صحیفه پیدایش فصل 1 آیه 11)

و خداگفت: «زمین نباتات برویاند، علفی که تخم بیاورد و درخت میوه‌ای که موافق جنس خود میوه آوردکه تخمش در آن باشد، بر روی زمین.» و چنین شد

توجه شود که مو و پشم نیز بواسطه باز شدن پوست فوق آن بیرون می آیند. 

یکی دیگر از مشتقات עש به ساختن برگردان شده چرا که ساختن در این معنا به عملکرد "بیرون آمدن طرحی نو روی چیزی دیگر" می باشد. بعنوان مثال در آیه ذیل خداوند از پوست، لباسی برای آدم و زنش می سازد: 

ויעש יהוה אלהים לאדם ולאשתו כתנות עור וילבשם (تورات صحیفه پیدایش فصل 3 آیه 21)

و خداوند خدا رختها برای آدم و زنش از پوست بساخت وایشان را پوشانید

قبلا در پست عیسی به چه معناست به ارتباط ریشه "عش " به معنای ساختن و ارتباط آن با مشتق عیسی اشاره شده که برای توضیحات بیشتر به آن لینک مراجعه فرمایید. 

یکی دیگر از مشتقات עש به دود ترجمه شده که به عملکرد فوق چیزی بالا آمدن دود، دلالت دارد: 

והר סיני עשן כלו מפני אשר ירד עליו יהוה באש ויעל עשנו כעשן הכבשן ויחרד כל ההר מאד (تورات صحیفه خروج فصل 19 آیه 18)

و تمامی کوه سینا را دود فرو گرفت، زیراخداوند در آتش بر آن نزول کرد، و دودش مثل دود کوره‌ای بالا می‌شد، و تمامی کوه سخت متزلزل گردید. 

نتیجه

بنابر آیات فوق، مشخص می شود که در آیه مورد سوال یعنی آیه 25 فصل 25از صحیفه پیدایش، عملکرد "روی چیزی بیرون آمدن" به پر مو بودن بدن کودک تازه متولد شده دلالت دارد و از اینروست که این عملکرد با مشتقی از ریشه עש به تصویر کشیده شده است و نام کودک عیسو עשו گذاشته می شود. این در حالی است که همین ریشه به عملکرد ساخته شدن نیز دلالت دارد که از آن واژۀ قرآنی عیسی مشتق گردیده که به ساخته شدن عیسی توسط خداوند دلالت دارد که قبلا در پست عیسی به چه معناست بدان اشاره شده است.

بوسیله ی
ممنون
...