و اگر در آنچه بر تو نازل كرده‌ايم ترديد دارى، از آنها كه كتابهای پيش از تو را مى‌خوانند سؤال كن... ﴿سوره يونس: آیۀ ٩٤﴾
+2 امتیاز
آیا منظور آیه اول سورۀ فتح پیروزی در جنگ است؟
در عمومی بوسیله ی

1 پاسخ

+3 امتیاز

خیر. آیات 1 الی 10 سوره فتح پیرامون جنگ نیستند.

با مطالعه آیات ابتدایی سوره فتح مشخص می شود که منظور از فتح یا گشایش همان اتمام نعمت و هدایت شدن به صراط مستقیم بوسیله کلام الهی است که در عاقبت باعث بخشش گناهان هر انسان (منجمله پیامبر) می گردد. 

ما گشودیم برای تو گشایشی آشکار را (1) تا الله بر تو ببخشاید گناهان گذشته و آینده تو را و تو را هدایت گرداند به صراط مستقیم (2) و الله تو را با اقتدار یاری گرداند (3) 

همچنین در جای دیگر از قرآن فرموده:

آیا ما سینه تو را نگشودیم و بار سنگین تو را از تو برنداشتیم همان باری که بر پشت تو سنگینی می کرد (سوره شرح آیات 1 تا 3)

بوسیله ی
...