و اگر در آنچه بر تو نازل كرده‌ايم ترديد دارى، از آنها كه كتابهای پيش از تو را مى‌خوانند سؤال كن... ﴿سوره يونس: آیۀ ٩٤﴾
+2 امتیاز

عیسی مسیح اهل بیت لحم بود یا ناصره؟ 

در برخی آیات عیسی ناصری نامیده شده است:

19 وپیلاطس تقصیرنامه‌ای نوشته، بر صلیب گذارد؛ ونوشته این بود: «عیسی ناصری پادشاه یهود (انجیل صحیفه یوحنا فصل 19 آیه 19)

در حالیکه در برخی آیات دیگر او از بیت لحم ظهور می کند:

و تو‌ای بیت لحم، در زمین یهودا از سایر سرداران یهودا هرگز کوچکترنیستی، زیرا که از تو پیشوایی به ظهور خواهدآمد که قوم من اسرائیل را رعایت خواهد نمود.» (انجیل صحیفه متی فصل 2 آیه 6)

علت این تناقض چیست؟ 

 

در انجیل بوسیله ی

1 پاسخ

+2 امتیاز

ابتدا باید توجه داشت که عیسی مسیح در شهر بیت لحم بدنیا آمده و متولد شده است. مادرش مریم که بواسطه روح القدس حامله شد در آن زمان ساکن بیت لحم بود اما نامزد مریم که یوسف نامی بود از شهر ناصره به بیت لحم آمد:

و در آن ایام حکمی از اوغسطس قیصرصادر گشت که تمام ربع مسکون را اسم نویسی کنند. 2 و این اسم نویسی اول شد، هنگامی که کیرینیوس والی سوریه بود. 3 پس همه مردم هر یک به شهر خود برای اسم نویسی می‌رفتند. 4 و یوسف نیز از جلیل از بلده ناصره به یهودیه به شهر داود که بیت لحم نام داشت، رفت. زیرا که او از خاندان و آل داود بود. 5 تا نام او بامریم که نامزد او بود و نزدیک به زاییدن بود، ثبت گردد. 6 و وقتی که ایشان در آنجا بودند، هنگام وضع حمل او رسیده، 7 پسر نخستین خود رازایید. و او را در قنداقه پیچیده، در آخورخوابانید. زیرا که برای ایشان در منزل جای نبود. (انجیل صحیفه لوقا فصل 2 آیات 1 تا 7)

مطابق آیه فوق، عیسی در بیت لحم متولد شده است. 

لیکن انجیل فرموده که پس از ایام تطهیر مادر مطابق شریعت تورات، ایشان با طفل به اورشلیم رفتند تا مطابق شریعت تورات قربانی کبوتر را بگذرانند. و بعد از آن، ایشان به شهر ناصره مراجعت کردند. آیه تاکید کرده که عیسی در ناصره رشد و نمو می یابد:

22 و چون ایام تطهیر ایشان برحسب شریعت موسی رسید، او را به اورشلیم بردند تا به خداوند بگذرانند ......... 39 و چون تمامی رسوم شریعت خداوند را به پایان برده بودند، به شهر خود ناصره جلیل مراجعت کردند. 40 و طفل نمو کرده، به روح قوی می‌گشت و از حکمت پر شده، فیض خدا بروی می‌بود. (انجیل صحیفه لوقا فصل 2 آیات 22 و 39 الی 40)

نتیجه

عیسی مسیح در بیت لحم متولد شده است لیکن در ناصره رشد و نمو نموده است. و همانطور که ملاحظه شد هیچ تناقضی نیز موجود نیست. 

بوسیله ی
...