و اگر در آنچه بر تو نازل كرده‌ايم ترديد دارى، از آنها كه كتابهای پيش از تو را مى‌خوانند سؤال كن... ﴿سوره يونس: آیۀ ٩٤﴾
+2 امتیاز

منظور از هفت هفته و شصت و دو هفته در آیه 25 باب 9 کتاب دانیال چه مدت زمانی است و چگونه ظهور مسیح مطابق آن محاسبه می شود؟

هفتاد هفته برای قوم تو و برای شهر مقدست مقرر می‌باشد تا تقصیرهای آنها تمام شود وگناهان آنها به انجام رسد و کفاره به جهت عصیان کرده شود و عدالت جاودانی آورده شود و رویا ونبوت مختوم گردد و قدس‌الاقداس مسح شود. پس بدان و بفهم که از صدور فرمان به جهت تعمیر نمودن و بناکردن اورشلیم تا مسیح رئیس، هفت هفته و شصت و دو هفته خواهد بود و (اورشلیم ) با کوچه‌ها و حصار در زمانهای تنگی تعمیر و بنا خواهد شد. (آیات 24 و 25 باب 9 کتاب دانیال)

در تورات و عهدعتیق بوسیله ی

1 پاسخ

+2 امتیاز

بر اساس تقویم الهی که برخواسته از متن مقدس است گاه شماری بر مبنای تقویم برجی انجام می پذیرد. تقویم برجی گاهشماری بر اساس محل قرارگیری خورشید در یکی از بروج دوازده گانه دایره البروج است. از آنجا که محل قرار گیری خورشید (امروز) در هر برج به میزان بسیار کمی (یک درجه) نسبت به محل آن در فردا تغییر می کند، به این ترتیب در تقویم برجی گذر هر سال معادل گذر یک روز می باشد. (چرا که سال بعد نیز خورشید دوباره به همین نقطه بر می گردد و تغییر محل ظاهری خورشید در مدت یک سال و مدت یک روز از منظر دید انسان در آسمان با هم معادل است). پس خواهیم داشت:

1 روز   معادل   ا سال

7 روز  معادل   7 سال

پس یک هفته  معادل  7 سال

7 هفته معادل  49 سال

62 هفته معادل  434 سال

پس 7 هفته + 62 هفته = 483 سال

به این ترتیب از صدور فرمان تعمیر و بناکردن اورشلیم توسط پادشاه هخامنش تا مرگ مسیح (مصلوب شدن) 483 سال فاصله می باشد و این موضوع در باب 9 کتاب دانیال به صراحت اشاره شده است.

این محاسبه اثبات کرد که تقویم الله همان تقویم برجی است.

بوسیله ی
...