و اگر در آنچه بر تو نازل كرده‌ايم ترديد دارى، از آنها كه كتابهای پيش از تو را مى‌خوانند سؤال كن... ﴿سوره يونس: آیۀ ٩٤﴾
+1 امتیاز

کتاب دوم سموئیل  باب ۲۴ چنین میگوید:

۱۳پس جاد نزد داود آمده، او را مخبر ساخت و گفت، آیا هفت سال قحط در زمینت برتو عارض شود، یا سه ماه از حضور دشمنان خود فرار نمایی و ایشان تو را تعاقب کنند، یا وبا سه روز در زمین تو واقع شود. پس الآن تشخیص نموده، ببین که نزد فرستنده خود چه جواب ببرم.

 

اما کتاب اول  تواریخ باب ۲۱ چنین گزارش میدهد:

۱۱پس جاد نزد داود آمده، وی را گفت، خداوند چنین می‌فرماید برای خود اختیار کن، ۱۲یا سه سال قحط بشود، یا سه ماه پیش روی خصمانت تلف شوی و شمشیر دشمنانت تو را در گیرد، یا سه روز شمشیر خداوند و وبا در زمین تو واقع شود، و فرشتۀ خداوند تمامی حدود اسرائیل را ویران سازد. پس الآن ببین که نزد فرستندۀ خود چه جواب برم.

 

دلیل این اختلاف چیست؟ 

 

در شبهات و صحت متن مقدس بوسیله ی

1 پاسخ

0 امتیاز

بنام الرحمن

بازهم اختلافی درکار نیست و هردوعدد گزارش شده صحیح میباشد.

درکتاب دوم سموئیل فصل ۲۱ بیست ویکم ،نویسنده اطلاعاتی راجع به یک قحطی ۳ساله  در سرزمین اسراییل میدهد:

۱و در ایّام داود، سه سال علی‌الاتّصال قحطی شد، و داود به حضور خداوند سؤال کرد و خداوند گفت، به سبب شاؤل و خاندان خون ریز او شده است زیرا که جِبْعُونیان‌را کشت.

ودرفصل ۲۴ نیز خواننده را مطلع میکند که سرشماری بنی اسراییل توسط فرستادگان داوود حدود ۱۰ماه طول میکشد:

 ۸و چون در تمامی زمین گشته بودند، بعد از انقضای نه ماه و بیست روز به اورشلیم مراجعت کردند.

پس هنگامیکه جاد نبی پیش داوود می آید ، بنی اسراییل یک قحطی حدودا ۴ساله را گذرانده بودندو احتمالا این قحطی تمام شده بود چون درفصل ۲۱گزارش شده :

۱۴و استخوانهای شاؤل و پسرش یوناتان را در صیلَع، در زمین بنیامین، در قبر پدرش قیس، دفن کردند و هرچه پادشاه امر فرموده بود، بجا آوردند. و بعد از آن، خدا به جهت زمین اجابت فرمود.

 

چون نویسنده کتاب دوم سموئیل این اطلاعات را قبلا به خواننده داده است، تعداد سالهای قحطی را مجموع آن چهار سال و سه سال پیش رو ذکر میکند یعنی اگر داوود این گزینه را انتخاب میکرد ،بنی اسراییل که تازه ازقحطی نجات پیدا کرده بودند،بلافاصله وارد فاز دوم قحطی میشدند ومجموعا هفت سال قحطی را میگذراندند.

اما کتاب اول تواریخ بدلیل اینکه این اطلاعات اولیه را دراختیار خواننده نگذاشته است ، تعداد سالهای قحطی را ۳سال از زمان ارتکاب جرم داوود به بعد میشمارد و عدد مجموع را بیان نمیکند.

پس این دوگزارش اختلافی باهم ندارند.

بوسیله ی
...