و اگر در آنچه بر تو نازل كرده‌ايم ترديد دارى، از آنها كه كتابهای پيش از تو را مى‌خوانند سؤال كن... ﴿سوره يونس: آیۀ ٩٤﴾
+3 امتیاز

منظور از عزازیل کیست؟

۷و دو بز را بگیرد و آنها را به حضور خداوند به در خیمه اجتماع حاضر سازد. 

۸و هارون بر آن دو بز قرعه اندازد، یک قرعه برای خداوند و یک قرعه برای عزازیل. 

۹و هارون بزی را که قرعه برای خداوند بر آن برآمد نزدیک بیاورد، و بجهت قربانی گناه بگذراند. 

۱۰و بزی که قرعه برای عزازیل بر آن برآمد به حضور خداوند زنده حاضر شود، و بر آن کفاره نماید و آن را برای عزازیل به صحرا بفرستد. (لاویان۱۶)

در تورات و عهدعتیق بوسیله ی

1 پاسخ

+2 امتیاز

עזאזל (عزازل) ترکیب دو بخش עז (عز) به معنای بز و אזל (ازل) به معنای رفتن و آزاد شدن است:

עז (عز) به معنای بز 

הקרבו לחנכת בית אלהא דנה תורין מאה דכרין מאתין אמרין ארבע מאה וצפירי עזין לחטיא לחטאה על כל ישראל תרי עשר למנין שבטי ישראל

 و برای تبریک این خانه خدا صد گاو و دویست قوچ و چهارصد بره و به جهت قربانی گناه برای تمامی اسرائیل، دوازده بز نر موافق شماره اسباطاسرائیل گذرانیدند (صحیفه عزرا فصل 6 آیه 17)

אזל (ازل) به معنای رفتن و آزاد شدن

ידיע להוא למלכא די אזלנא ליהוד מדינתא לבית אלהא רבא והוא מתבנא אבן גלל ואע מתשם בכתליא ועבידתא דך אספרנא מתעבדא ומצלח בידהם (صحیفه عزرا فصل 5 آیه 8) 

بر پادشاه معلوم باد که ما به بلاد یهودیان، به خانه خدای عظیم رفتیم و آن را از سنگهای بزرگ بنا می‌کنند و چوبها در دیوارش می‌گذارند و این کار در دست ایشان به تعجیل، معمول و به انجام رسانیده می‌شود

اکثرا به اشتباه آنرا "عزازیل" می خوانند در صورتیکه در متن آیه تورات عزازل می باشد: 

והשעיר אשר עלה עליו הגורל לעזאזל יעמד חי לפני יהוה לכפר עליו לשלח אתו לעזאזל המדברה (تورات صحیفه لاویان فصل 16 آیه 10)

و بزی که قرعه برای "بزی که باید رها شود" بر آن برآمد، به حضور خداوند زنده حاضر شود، و بر آن کفاره نماید و آن را بفرستد "برای بزی که باید رها شود" جهت صحرا 

نتیجه

عزازل آن بزی است که باید رها شود و آنرا به صحرا آزاد میکنند. هیچیک از مطالبی که در مورد واژۀ "عزازل" بیان می شود (مانند اطلاق داشتن عزازیل به دیو و شیطان و فرشته) خواستگاهی در آیات تورات مقدس ندارد و آیاتی که در بالا از تورات ارائه شد مشخص کننده معنای واژۀ عزازل است. 

در خصوص عملکرد بزی که باید رها شود بر روی "عملکرد عزازل یا عزازیل" کلیک کنید. 

بوسیله ی
ویرایش شده بوسیله ی
...