و اگر در آنچه بر تو نازل كرده‌ايم ترديد دارى، از آنها كه كتابهای پيش از تو را مى‌خوانند سؤال كن... ﴿سوره يونس: آیۀ ٩٤﴾
+3 امتیاز
عهد عتیق با عهد جدید چه فرقی دارد آیا می توان گفت که هر کدام وحی الهی هستند یا خیر ؟

لطفاف شفاف سازی فرمایید.
در تورات و عهدعتیق بوسیله ی

1 پاسخ

+3 امتیاز

عهدعتیق یک اصطلاح برای رجوع به 39 صحیفه موجود در کتب بنی اسرائیل است که از صحیفه پیدایش آغاز و به کتاب ملاکی ختم می گردد. فهرست کتاب های عهدعتیق (که یهودیان آنرا میقرا می نامند) از قرار ذیل است:

تورات (کتابهای موسی، پنج کتاب شریعت): سِفر پیدایش سِفر خروج سِفر لاویان سِفر اعداد سِفر تثنیه صحیفه ی یوشع سِفر داوران کتاب روت کتاب اول سموئیل نبی کتاب دوم سموئیل نبی کتاب اول پادشاهان کتاب دوم پادشاهان کتاب اول تواریخ ایام کتاب دوم تواریخ ایام کتاب عَزرا کتاب نَحَمیا کتاب اِستَر کتاب ایوب کتاب مزامیر (زبور داوود) کتاب امثال سلیمان نبی کتاب جامعه ی سلیمان کتاب غزل غزلهای سلیمان کتاب اِشَعیا کتاب اِرمیا کتاب مرائی اِرمیا کتاب حِزقیان کتاب دانیال کتاب هوشع کتاب یوئیل کتاب عاموس کتاب عوبدیا کتاب یونس کتاب میکاه کتاب ناحوم کتاب حَبَقّوق کتب صفنیا کتاب حجّی کتاب زکریا کتاب ملاکی

عهد جدید:

عبارتی است که در بین مسیحیت برای رجوع به 27 کتاب مورد استفاده قرار می گیرد که تنها 4 صحیفه از آن مورد تایید قرآن مبین است:

انجیل شامل: صحیفه متّی، صحیفه مرقُس، صحیفه لوقا و صحیفه یوحنّا ....مورد تایید قرآن و کتب قبل از انجیل است.

 کتاب اعمال رسولان، رساله های پولُس: رساله ی پولُس رسول به رومیان، رساله ی اول پولُس رسول به قرنتیان، رساله ی دوم پولُس رسول به قرنتیان، رساله ی پولُس رسول به غلاطیان، رساله ی پولُس رسول به اَفَسُسیان، رساله ی پولُس رسول به فیلپیان، رساله ی پولُس رسول به کولسیان، رساله ی اول پولُس رسول به تسالونیکیان، رساله ی دوم پولُس رسول به تسالونیکیان، رساله ی اول پولُس رسول به تیموتاؤس، رساله ی دوم پولُس رسول به تیموتاؤس، رساله ی پولُس رسول به تیطُس، رساله ی پولُس رسول به فلیمون، رساله های متفرقه: رساله به عبرانیان، رساله یعقوب، رساله ی اول پطرس، رساله ی دوم پطرس، رساله ی اول یوحنّا، رساله ی دوم یوحنّا، رساله ی سوم یوحنّا، رساله ی یهودا، مکاشفه ی یوحنّا 

 

لازم به ذکر است که مسیحیت در متن انجیل و چهار صحیفه آن توافق دارند لیکن رسالات و مکاشفات به مرور و در کنگره های مسیحیت در طول تاریخ کم کم به انجیل ضمیمه شد بطوریکه در قرن پنجم میلاد انجیل به همراه چهار صحیفه، 23 ضمیمه دست نوشته را به انجیل الصاق نمودند. 

پس انجیل یک کتاب است و علیرغم اینکه کلیسا نام صحف چهارگانه آنرا به نام های متی؛ لوقا، مرقس و یوحنا ملقب کرده اما هیچ آیه ای از این چهار صحیفه انجیل به کتابت آن توسط چنین افرادی اشاره ندارد. متی، لوقا و مرقس و یوحنا صرفا نامگذاری های کاتبان است و هیچ صراحتی در کلام وحی ندارد. انجیل چهار صحیفه دارد همانطور که قرآن 114 سوره دارد. 

بوسیله ی
...